Tải bản đầy đủ

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

…………/…………

…………/…………

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

TRẦN VÂN ANH

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU
TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ
NƢỚC CHO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI
HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60 34 04 03
Đề xuất
ngƣời hƣớngd

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. TRẦN VĂN GIAO

THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016


LỜI CAM ĐOAN
T


ự,

Họ

Trần Vân Anh

,


Lời Cảm Ơn
Trước hết tôi xin được bày tỏ lời câm ơn såu sắc nhçt đến
PGS.TS Træn Văn Giao đã luôn sát sao hướng dẫn, chî bâo tận tình,
giúp tôi tìm ra được hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài
liệu, xử lý và phån tích số liệu… nhờ đó, tôi mới có thể hoàn thành luận
văn này. Ngoài ra, xin được gửi lời câm ơn tới sự quan tåm, giúp đỡ,
góp ý của quý Thæy Cô, đồng nghiệp và gia đình. Câm ơn tập thể các
Thæy, Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc Gia đã täo điều kiện và
truyền đät những kiến thức bổ ích suốt hai năm học vừa qua.

Học viên

Træn Vån Anh


MỤC LỤC
T

b pụ

Lờ
Lời cả ơ
Mục lục

Danh mụ


ơ

, bảng biểu

MỞ ĐẦU................................................................................................................................................ 1
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC
DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ

HẠ TẦNG CẤP HUYỆN.............................................................................................................. 8
1.1. Tổng quan vềdự

dự

ơ bả

ơ ở hạ tầng bằng ngu

n

v

ớc.................................................................................................................... 8
1.1.1. K

ầ.................................................................................................................. 8

1 1 2 Đầ

dự

ơ bản........................................................................................... 9

1 1 3 Đầ

dự

ơ bản bằi vớ ầ

1.1.4. Nhữ
115

ớc................................... 10


ớc.............................14

ơ ở hạ tầng............................................................................................................... 17

1.2. Quả ý

ớc về

dự

dự

ơ bản từơ

sở hạ tầng cấp huy n.................................................................................................................... 18
121K

m..................................................................................................................... 18

1.2.2. Quan ni m
dựơ bả

ị b

1.2.3. Nội dung quả ý
v
1.3

ểm của vi c quảầu

ấp huy n................................................................. 20
ớc về ầ

dự

ơ bản bằng ngu n

ớc ở cấp huy n............................................................................. 21
ả ýớ. ơ ở hạ tầng cấp huy n
131

ýdự

dự

ơ bản từ

39

chủ quan.............................................................................................. 39


...........................................................................

132 N
1.4. Kinh nghi

ý41

i vớ

dự

dựơ bả ừ

ơ ở hạ tầng miề ú ở một s ị p ơ ....................................................45

1.4.1. Kinh nghi m từ
1 4 2 Bọ

ý

p ơ .........................................................


ĩ

i với huy

u thực tiễn củ

ị p ơ

Tóm tắt chương 1

45

Đ

, ỉnh Quảng Trị từ vi c

....................................................

48

............................................................................................................................

49

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ
TẦNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ ........................................
2.1. Một s ặ ểm tự
,
- ã ộ

dự
ị b
2 1 1 Đặ

huy

ểm tự

ểm kinh t -

213 T50

ã

ội ...................................................................2.2. Thực trạng quả ýi vớ

của huy

Đ

ơ bản từ
68
n quả

ơ bản từý

ớc

ơ ở hạ tầng

......................................................................................

68

ơ bản về ơ

ộng từ

bản từ2.2.4. Thực trạng vềở hạ tầng của huy Đ

2.2.3. Thực trạng về tổ ch c bộ
ơquả

2.2.5. Thực trạng về ngu

ý i vớ
Đ

ực quả


ý i vớ

ơ ở hạ tầng của huy

ơ ở hạ tầng của huy
bản từ

dự

bả p p ý
dự.......................................................................

2.2.2. Thực trạng về ngu n lự
dự

ơ bả

ạ 2 12 – 2015 .............. 61
dự

Đ

2.2.1. Thực trạng về
dự

dự
Đ

ơ ở hạ tầng của huy

i vớ

53

dự

ơ ở ạ ầ50

..............................................................................

2 1 2 Đặ


.........................................................................................

Đ

50

dự

.......................... 72
dự
Đ

dự

dự

............. 78
dự

ơ bản từ

........................................

ý i vớ

ơ ở hạ tầng của huy

dự
Đ

ơ

79
dự

ơ

............. 82


2.3. Đ
ơ bản từ

ự ạề

ả ý
ơ ở hạ tầớc về ầ
ị b

dựng
......83

Đ

2.3.1. K t quả ...............................................................................................

83

2 3 2 Hạ..............................................................................................

86

233N

93

ủa những hạn ch .......................................................

Tóm tắt chương 2 ............................................................................................................................

Chương 3:

96

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN
ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI GIAN TỚI ..............................................
97
3.1. Đị
ớ p
ển kinh t - ã ội của huy
Đng, tỉnh Quảng
Trị .......................................................................................................................................................

97

3.2. Giả p p

n quả


ýơ ở hạ tầng của huy Đ

3.2.1. Giả p p ề h th

bả p

3.2.2. Giả p p ề bộ

ổ ch

3.2.4. Giả p p ề ơ

3 3 1 Đ i vớ

quả

p ý .............................................

101
103

ý.............................................................

105

ực quả ý ..............................................

111

......................................................................

112
113

T

113
ơ

.................................................

3 3 4 Đ i với UBND huy

114
ủa tỉnh ....................

3 3 3 Đ i với UBND tỉ
Tóm tắt chương 3

99

p ủ ...........................................................................

Bộ,

ơ bản từ

, ỉnh Quảng Trị .......................99

...................................................................................................................

í

3 3 2 Đ i vớ

dự

ộng ....................................................

3.2.5. Giả p p ề ngu
3.2.6. Một s giả p p

dự

c ...........................................................

3.2.3. Giả p p ề ngu n lự

3.3. Một s ki n nghị

i vớ

Đ

.......................................................

....................... .................................................................. ................................

117
119
120

KẾT LUẬN ....................................................................................................................

121

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................

123


DANH MỤC VIẾT TẮT
STT
1

KÝ HIỆU

NGUYÊN NGHĨA

NH, HĐH

p

,2

CNTT

tin

3

CSHT

4

GPMB

Giả p

5

HĐN

Hộ

6

KHCN

Khoa họ

7

KH

K hoạch

8

KTTT

Ki

9

KT-XH

Kinh t -

10

NSĐP

N

11

NSNN

N

N

ớc

12

NSTW

N

T

ơ

13

QLNN

Quả

14

TPCP

T

15

UBND

Ủ b

16

XDCB

X

17

XH

Xã ội

ơ ở hạ tầng
ặt bằng
d

ú

ng tầng
ã ội
ị p

ýN
p
dự

ơ

ớc
í p ủ
d
ơ bản


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: T
huyởng củ

Đ.................................................................................................................................................. 56

Bảng 2.2: K t quả

ộng v

Bảng 2.3: Một s
Biể


2.1: T

X


ạn 2012 – 2 15
B ề SHT

1.2: N

bả p p

c quả ý dựdự


ị b

Đ..................74

ạn 2012 – 2015.......................... 75

ởng kinh t của huy Đ

1 1: M

ả ý


ạn 2012 – 2015 của

ừ 2012 - 2015..............58
bả p p

ơ bả...................................................... 24
dự

ơ bả.............................................. 32


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn:
ơ ở hạ tầ
dự

ò

c gọ

t cấu hạ tầ

ền tảng cho mọi hoạ

tầng kỹ thu
,

ạ tầ

dạ
ở ộ


,ổ


p

;

ộp


nhấ

,

ơ

B
3%

ĩ

dụng NSNNé

p

ị p

,

ở ự
í

,


X

B

ất lớn,

,ững ngu n lực
n NSNNớc giữ

ò

H

t

, NSNN d
ý

ử dụng hi u quả
bản quy phạ

p p

ực t , vi c quả

ý ử

ng thấ

p í,

ịnh cấp v n, sử dụng v
bả
ỏi phả

bộc lộ hi

1p

B Để quả

…Tbộ,ơ

ọng. N

XDCB ãơ ở ạ ầ

ò

ãb

p
,,T

é

é

í ;

X

u quả từ vi c quy
, ự ch

ppầ

ởng kinh t

,N
L t, Nghị ị

,

, ò

Vớ í

, ạ tầng kỹ thu

ấp huy

ngu n v
luớ,

ã ội…

s c quan trọng,ển, nhu cầu về ầ

n lực về

ị b

,

ị ấp ỉ ,

th ng hạ tầ

,ơ ở ạ ầ

p


khoảộp


,
Xể ầ

ò
ã

ơ ở ạ ầ
Mặơ ở ạ ầ

b

ị , bềủ tấ ả

ng. ơ ở ạ ầ

,ề ã ộ;

ùdễự, ơ ở ạ ầ

KT-XH ủ

ơ ở hạ tầng bao g m hạ
bả

th

ộng KT-XH

,

ụ ơ bả


ã ội,

,

ớng dẫ …

, ã

n vi c quy t


Nhữ

, tỉnh Quảng Trị

ghi nh n; t, ĩ

ởng kinh t

ự,

í

ị p
úí

miề
24,8% d

ủ Đả

ỉnh, UBND tỉ

X

B ại huy


í

ơ ở ạ

ú ỉnh Quảng


ủa tỉnh.

ú

N

ớc, d ới sự

p

ới sự nỗ lực phấ


ển KTã

ạo của

ấu củ

ý ầ

X

í

B,ý

c k t quả quan trọng; vi c huy
í

ẩy sản xuấ p

è

b

triển khai thực hi


ất lớ

pi vớã ạ

Song song với những chủ

p ủ ã

p

í

ơ

,

ời;

Tuy những k t quả b ớị p

ơ

N
ũ

ã

ển từ NSNN

dựng k t cấu hạ tầng KT-XH,
pí

ơ

d

ã của Đả

ả p p về p

ơ
,

ẩy chuyển dị

ơ

, ặc biú

ời s ng sinh hoạ

í

ều ki n thu n l

triể ,

ải thi

d n tộ

, ỗ tr sản xuất

ơ ội ể

B

dựng k t cấu hạ tầng KT-XH của huy n, tạo m

pp ầ

cấu kinh t ,

nhiề,

Đ

ầu t

tr ờng thu n l

, ù

Đ

trọ

u quả

d

X: 38 373 ộ, 153.209 khẩu chi m khoảngử dụng v n NSNN

ể tạ

ể KT-XH

m 68% did

ơ

,

ơớc

ờng,

ỉnh.

c sựụp

b

3 /9/2 15
ị p

quyề

;

B,

313 675

sấ p ụ
X

ột s

ể… Mộ

ú Vù

ú í

Tỉnh ủ , HĐN
v

Đ
XH,

ú ọ

ơ ở


b ớc chuyể
; ề

c cải thi


ddầ

ã

íTrị

ơ


ã

135, Ch ơ

3 , Đề

ển sản xuấ

i th về tự

ơ ở
nhằ

ạng

è , ụt h u.í
2

814

úp huy n Đ
k t quảò


thấp xa so vớ
ơ
í
từ

ầ p
ủ Đả

ển KT-XH Hơ
ữa, vi c thực hi
N
ớ ò bộc lộ những hạn ch , y

p quy hoạch, l p dự

, ực hi n dự

n thanh, quyọng XDCB lớn
p

ầu t

Đ

òạng thấ

m

d

ải, n


y, hi u quả sử

ở hạ tầng
, ãp í

ị b

nXB ừ

ều.
úp

ơp ừ

ộpề ú

ộd

ấ ề ầ

ớ Để p p ầ
c củụ í

d

d ở ị bV

ơ

ể ử dụ

ớ , ử dụ

dựX B ừ NSNN

L

ki n thú

òạn ch T

NSNN vẫ

,

t ngu n v

ển KT-XH ở huy n miề

dụng v

,

, dẫ

p


éỡ nhữ

ơ

í ủủ ỉ Q ả Tị
ớng m

ạo cao học Quả,
ý,

ả chọn

ề"

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách
nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng
Trị " ể
tạ ,

ý


ĩĩ Quả

ý

p ù

ực tiễn nhấ

p vớ

ịnh.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn:
2.1. Mục đích
Dự

ơ ở khoa học về QLNN

ơ ở hạ tầng ở cấp huy n củ
trạ
dự

ề xuất những giả p
X

B ừ NSNN

p,

i vớ
ịa p

dự

B ừ NSNN

ơ ,

n nghị nhằ

ơ ở hạ tầng tại huy

X

ực

n QLNN
Đ

i vớ

, ỉnh Quảng Trị

trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ

-H

thơ ở khoa học về v n NSNN trong
3XDCB,


p
ơ ở hạ tầng KT-XH ở

ị b

ấp huy n trong

p

ển

ớc.
-L

ực trạ

,

ực trạng vi c quả

XDCB sử dụng v n NSNN
huy n miề
3

ú Đí


dự

dựng ơ ở hạ tầng, p

từ

2 12

n

2 15,ển KT-XH tạiơ

135

p ủ.

- Đề xuất nhữ
ý

ý

i vớ

hạ tầng tại huyớng, giả p

dự

dự

Đ

p

n quản

n nghị nhằ

ơ bản từơ ở

, ỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

3.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:
L
từĩ

miề

ủ NV P

ú pí

B

T
kinh t

ớn

quả v


d

ú


ĩ

B c (từ

ểp

ộc thiểu s thuộ


ộng củ


è

huy n Phong Thổ, tỉ

ã

í

b

í ,
d

Từ ,

ử dụ

u

è

ời

ã ộ ặc bi
ộng củ

ộc thiểu s

ề nhữ

u. T

4

tạ ã M L

P ,

i vớ
t quả

ấp,
ộng củ

í

ề xuất một s ki n nghị nhằ
í

ị b
ả ý,

ơ

ển

ịnh những


ều ki n kinh t

ời s
L

ộc thiểu s tạ
úp

i vớ p
ú

u quả của vi c triể

dĩ ã ội họ , H Nội, 2011;


cao chấ

ển kinh t

miề ú p í B c.

,p

pp ầ

ểp

1986 - 2000), lu

ển kinh t
-T

u

, H Nội, 2000.

ực trạng của v

Lu

,

ử dụng v

ề ra những giả p p ơ bản nhằ

,L

b d:

ò

-L Nọ B
s

ột s

ớc ta hi n nay, Lu

úpí

p ơ

ã

ng - T

ơ ở
miề

,


,
í

ổ ch

ng
,


ú

c triển khai tạ ịa


p ơ ; ữ
- Trầ
tỉnh Quả

,
n l i, k t quả ạ
í V t – Giả p p ả ý ầ
B

, Lu

Lu

ạ ĩ Quả

ã

ý

ý

v
ý ầ

X

;

thạ

ĩ Quả

ý

ý
thi
huy n B
p

ơ

T

ý

T

B
ù

M ỉnh Quảng Nam, Lu

n quả ý

X

ải p


ớc về ầ

B, ầ

pc ki n nghị dựí

ầu t ủa mộ

ơ

ú
í

p

ừ NSNN của


ù ủ

ịa

ển KT-XH của huy n trong
u, tham khảo trongí

Bảo – Quả

ản

c một s giả p p ằ

ể sử dụ

- Nguyễn Th

Xề xuấM
ữí

B

H , 2015.

ực trạ

thời gian tới. Lu
ĩ

nB
ơ ở ý

í


ỉnh Quả

u quả QLNN về

ị b
,T ừ T

,p

B bằng ngu n
c thực trạng

ớc vớ ầ

thX

B

ú

Lu

, 2015.

ị b

- L T ị T V – Quả ý
H

ng thờ

giả p p ể

bằng NSNN tại Quả
B bằng ngu n v

n nghị một s

d

,T ừ T

n về quả ý

ơ ở

quả

ững mặt hạn ch .
XDCB bằng v

ấp huy n.

ý

ớc về

Quảng Trạch tỉnh Quả B , Ludựng ở huy n

ạ ĩ Quả ý

,Từ T

H ,

2015.
Lu
lu
B


ực tiễn QLNN về

;

ơ


X

i h th ng những vấ

B ở huy n Quảng Trạch, tỉnh Quảng

p p ần h th

dựng, k t quả
dự

ơ
T

ý


n QLNN về ầ

u tham khảo về quả

, ổ ch ,

ơ

ã
ã ềcpủa NSNN
5

ý ầ

ị p ơ


ò

ề ý


dự

X B ể


p

pp ầ

ển k t cấu hạ tầ ơ

u về quả

ở hạ tầng

NSNN

í

ự p

ý

ớc về

i vớ

vớển KT-XH

n miề

ãdự

XDCB từ
ù lặp

ú Đề

b .

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:

4.1. Đối tượng nghiên cứu:
- Lý

n: H th

dự

ơ bản từ

ị p

ững vấ

ể về quả

ýi vớ

dự

ơ ở hạ tầng cấp huy n củơ

- Thực tiễ : N


i vớ

p
dự

dự

tầng tại huy

í

Đ

ề thực trạng quả

ơ bản từý
ơ ở hạ

, ỉnh Quảng Trị.

4.2. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Về

: huy n Đ

- Về
p

:Sớng, giả p

ơ

, tỉnh Quảng Trị
í

p

p

2 12 – 2015

ề xuất

ạn 2016 - 2020.

5. Phƣơng pháp lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn:

5.1. Phương pháp luận và cơ sở lý luận
-P

ơ

p p

bi n ch
M

t lu

t lịch sử của chủ

;

ờng l ,
- ơ ở ý
dự

ịa p

:X

ĩ M

ểm củ Đả , p p
n: dự

ơ ở ý

ơ bản từ

p ơ

p p

–L

;

t củ N

n về quả


ý

n Duy v t
ởng H

í

ớc Vi t Nam


i vớ

dự

ơ ở hạ tầng cấp huy n củ

ơ

5.2. Phương pháp nghiên cứu

lu

-P

ơ

p pí :p

-P

ơ

p png:

ò

ử dụng p

ơ

p p

í

,
,

h p, tổng k t thực tiễ …
6

u

ều tra, p

ín với tổng


6. Những đóng góp của luận văn
-L

ột s vấ

v n NSNN cho p

trong quả

n quả

ý

ớc về

ển KT-XH ở huy n Đ

n những mụ

ã

-N

ề ýX

, tỉnh Quảng Trị nhằ

B từ
ạt

ịnh.


ý

dự

, hững hạn ch , y
ớc về ầ

é

XDCB từ NSNN

ơ ở hạ tầng tại huy n

Đ
- Đề xuấ p

ơớc trong QLNN về
Đ
vự

ả p p ơ bản nhằ
dự

p

XDCB từ NSNN

ò của

ơ ở hạ tầng ở huy n

, ỉnh Quảng Trị.
- Lu

ủa mộ

c

ể sử dụ
ơ ị

d n về ĩ
-

h a hẹ

íải p

ấp huy

u, tham khả
ầ ầ

Đ

p dụng ở huy n Đ

p

c ki n nghị dự

ữ í

í
í

ĩ


.


ù

p

ủ ịp ơển KT-XH của huy n

trong thời gian tới.
- K t quảch ,

u tham khả

ơ

, ổ

dựng.

7. Kết cấu của luận văn
N
của lu

p ần mở ầu, k t lu
3

ơ

du tham khảo, nội dung

:

Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với các dự án xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng cấp huyện
Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà
nước đối với các dự án xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ
tầng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới
7


Chương 1:
CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ
TẦNG CẤP HUYỆN
1.1. Tổng quan về đầu tƣ các dự án xây dựng cơ bản cho cơ sở hạ tầng bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc
1.1.1. Khái niệm đầu tư
Đầ

c

ất rộng. Tuỳ theo phạmỗi phạ

ề ầ
ột loại v

Theo nghĩa rộng, ầ
ti

ngu n lự

ặc

sản v t chấ ,í

ản v t chấ (
,
, nguả ý,
p(

ơ

t quả ạ, . [12,tr17]),ờ d

í
í

( ền v n),
(t quả ạ

c của

ực sản xuất củ ã ội.

lực ở hi n tại nhằ
Đầ

t quả nhất
,

C

a học, kỹ thu ,…) củ

ppầ

ỉ bao g m những hoạ


n lự


ề ,

ờng s , ủa cải v t chấ

Theo nghĩa hẹp, ầ
ơộng. Sự biểu hi n bằng tiền của tất cả


,
,

Những k t quả củ

lớ

ờng phải lớ

s

ã bỏ

n lực ở hi n tạã bỏ ra. Ngu n lực bỏ

, ới

ng.t quả

ản v t chấ

ơ

ĩ

ơ

ngu n lựã ử dụ


ể ạ


p(


ả ầ


ả ầ

p)
8

ý,

ơ

[12, tr17]

ờ bỏờ bỏ

n

ã ội k t quả t

c k t quảộng sử dụp

)

N

y, n

dụ

é

ộ ầ

n lực hi
í

lự

ững hoạ

ộng

ản v t chất, ngu

ể cải thi n m c s ng củ

ộng củdểd

sử ạtn lực sẵ

1.1.2. Đầu tư xây dựng cơ bản
a) Khái niệm
Đầ
thu t, hạ tầ

XBhoạ ộ
ơ ở KT-XH


í

c bỏ v
sản phẩ

ấtdự

ơ

thột loạ

ở v t chất kỹ thu t hoặc k t cấu hạ

:

i nhu n củ

ạ tầng kỹ
ầ ,

ới hạn trong phạm vi tạo ra những

:

tầng của nền kinh t
học, b nh vi

dự
dựng Đ

n tải, h
p ục vụ cho mọ

p thủy l

,

ờng

ời, mọ

ã ội [20, tr7]
ra

Hoạ ộ
ản c


ịnh

ơ bản thực hi n bằ
c gọ
ầ X

ản cchủ y u tạ
cl
t qu
hi

í
Đầ

p ụ

Đầ

X

B

cấu kinh t


ản c

d

ò

ủa mỗi qu

XDCB trong nền kinh

ịnh cho nền kinh t .

ãộ,

qu

ực KT-XH, nhằm

dựng mới, cải tạo, mở rộng,

ạ ộ

v t chất kỹ thu

XDCB
ĩ

ới nhiề

d

kinh t

B Đầ

dựng ể tạo
ạ ộng

ịnh trong vi c tạ

ơ ở

quan trọ

ổi chuyển dị

, úẩy sự

p

ơ
ển

NH, HĐH

b) Đặc điểm
+ Đầ

X

B


v y quy

ớc h

Tổng m,

, ơ ấ

Đầ

X

B

ột hoạ

í ,


ột hoạ
í ,


í

9

,

ộng bỏ v n, do

ể hi n ở:

X

Bd ,

t quả củ
ững sản phẩ
mộphả

ù

ị lớ

b t so với những loạ
u dự í

ú

p ả “

é d

c nhữ

ờng rất lớ ,

í,d

ực hi n dự

ời sử dụ

ể“ột

” ừng phần (từng hạng mục hay bộ ph

) V c cấp vqua vi c chủ ầ

X

Bp ả pù

ạm

+ Sản phẩ

X

Đ
Q ản ý

p vớ

c thể hi n

phẩ


ững dự

B
p.

íơ

,

ểm cầ

dựỗi sản

ý

ả ý

p ải dự

n

p í ầu

dự

ịnh cho từ
+ Đầ
hoạ

XDCB

ộng phụ thuộc nhiề

í

ủi ro cao do thờd ,

ều ki

1.1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước
a) Khái niệm ngân sách nhà nước
NSNN
ơ

bộ
ẩm quyề p

ản thu chi củ N
d

m vụ củ N

í
bả

p

,p

ấ, ựp

NSĐP (bao g m
ấp

bộấp

ể ảm bảoấpớ í
pạ

NSTW
ấp ã),

c

ớc.

p

ấp tỉ

ã

c thực hi n trong mộ

thực hi
NSNN

ớc trong dự

p


í

dơ

ủ NSNN

NSNN

n thuộc sở hữ

NSNN bao g m: thu từ thu , p í,
ớ;
p ủ


p í;


ản thu từ hoạ

ổ ch

ịnh củ p p
10

;

ản thu

ộng kinh t của
ản vi n tr ;

t, nhằm phục vụ nhu cầ


củ: chi cho hoạ

ộng bộ

ớ,p

ển, chi

trả n , vi n tr ...
b) Sự cần thiết của đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước
Thứ nhất, ầp

ơ

,

ụ thực hi n nhữ

ý

ởng,

củ

,

ờng l i củ
N

ớc cầ

N

bộũ

hạ tầ ,


ể cai trị

p ảbộ

ụ sở ể hoạ, ể

ý

bộ

p ả

ơ ở

ị, ể ã ội thực hi

ý

, ờng l i củ
Nvớ

,

d ,ch ng dịch b

,p

Np ơĐ

n. Mu

,pò
d

ộc.

v d

M

c vi

ơ

ể thự

nki

,N
ụ, N

ớc

N

ớc

ã ộ,

ầu.

Thứ hai, tạ
Vi

p

, bảo t

ớc phả

ất cả nhữ

ổ ch c

ụ củ N

ụ” ủ d , d d

,N

ớc phả

ĩ

è , ải thi

dục phổ

ũ

thu , d
phảV

ã ộ

N

ơ ở v t chất, kỹ thu t cho sự p


dựng hạ tầ

ga, b n cảng biể ,

b ,

ển KT-XH

ơ ở KT-XH với những qu c lộ,

ờng s … íúp ã ộ p

ể , ã ội

bằng,
c) Đặc điểm và vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước
- Đặ

ể :N
ớ,

d ,


+L

một sểmí

ũNSNN ò


X


,

B
ị ảò

XDCB bằng ngu n v n

sau:


p

ực ti p hạ tầng KT-XH

ển cho nền kinh t . Chi NSNN


11

ản c


ị ,hi

ản c

é

N

XH

,ơ ấ

thuộ

N
dạù

p

c

ển cho thấy,
NSNN ầu

ã ội. Ở

,dn

ừ NSNN ể tạ

ới sự

ơ ấ
ũỗ tr , chi thực hi

ơ

XDCB bằng ngu n v n NSNN phải g n chặt chi th ờng

g cao hi u quả v n


ử dụ
phụ


-V

d

ò: Đầ
pể,Đề

Sự g n k t giữ
í
Xp

ộ ủ
í
B

ể duy tu, sửaảm hi u quả

2

ẽ kh c

n hi u quả
B

ò

ể dị


, NSNN

ơ ấ


d

Mặ
,p
12

ể í

X

ạ,
X

:ể í

ng bộ giữa chi

ạng thi

ải, k


+L

. Sự ph i h p

ã

NSNN

ã ộ, ặ b


ầu

ẽ dẫ

chữa, bả d ỡpụ

KT-XH…

xuy n nhằm n

,

ú+ Chi ầu t

í

p ng nhu cầu thực tiễ

p

,

CNH, HĐH Đ

dựng hạ tầng KT-

. Theo kinh nghi

ớn so với tổ

ớc phảớc trong từng thời kỳ

trong thời kỳ ầu thực hi n chi
òXDCB của NSNN

ển của khu vực kinh t

vự

Vấển KT-XH của N

XDCB chi m tỷ l

d

dụ …


p

quủy l i, y t ,

+Q
ộp

ịnh cho nền kinh t

B,
d

íí
ủa NSNNp, ĩ
ạ ầ

p

ạ,

ã
ể dị

ơ ấ

X

ủ N
p ý

ộ ,,

ề ơ ở

, ạp

ng sản xuấ
Xã ạ+T

ả ềơ ấ

ấ T

ơ ở

,

ấ Đ

ờ, ự


ơ ởả p

,


dựNXH, ẩp, d

,p

ũ

ọ , NSNN
ộ , ạ

xuấ …Từ

í ạ

sản xuất

p ơ ở

ề ữ

Vớ
p

,b

ơ ộ

ể dịNH, HĐH ấ

, ử dụB ạ

p ý


ã,

p

ự, ạ
p

ò

ớ, ớ

ủ N
ơ ấ

ể dị

ể ự

bổ

ơ ở

ờ ,
ớ,

NSNN
p

B

+P

p

d

ớ Từ

ộng

NSNN


+ Đẩ
ời

ũ
X

B ã

ơ ở ữ

ề ữ

ĩ


ã ộ

ạ ầ
p

p
ã ộng sản
p

p,


+

T

ủ ộ
ểp

p


, p dụ
p

, NSNN, ĩ


X
13

B ã ạũ


bộ


p
p dụp

Q


bộbị,

,p

p dụp


+P

NSNN

p

Xò

ớ ,

ùNý ủ N

ịp

ớ , NSNN
X

B


ã


ĩ

ã

,

ủ N

pảý ĩ

ã ộ,,

N
bề,,


ủ ạè , bảTừ

p

pầ

p

+Kặ ầ

Bdbề

i giảm

ề ã ộ

ã ộ

p


bộấp
T

b

1.1.4. Những yêu cầu đối với đầu tư từ ngân sách nhà nước
ý
quả

- Đầ

NSNN

ể tạờng l i,

ều chỉ

p ơ

N

ớc thực hi n

ã ội nhằm phục vụ h

th ng

ý ủ
Đả

ảng cầm quyền, mọi vi
Đả

N

quan trọng,
d d
Yũ
nl ií

ớc, của ngu
chới vi
Đả

, Đả

ũ

ầu củ d


, bởi ngu n NSNN

d

d ,

Y-

ời chủ

í

ũọi
ấtất

d , ừcủa họ.

ọ ,

n vi c bả
14N


ều ki n cần thi t

p

,

ã ộ,Mặ

, ầ

thực hiã

ực tp

m vụ củ
N

d d

ớc. Cần phải nh n th

NSNN hi n nay.

từ NSNN

ý ở

th ng quả

ể thực hi n ch

ể tạ

ờng l i,p ơ

ều chỉ

N

ớc

ã ội nhằm phục vụ h

ý ủ

Do v ,
ki n củ dĐề

ủ, dự

úp

c mụcấp thi
Ch

từ NSNN cần phả d
Víấp thi

c rằng: mụ

í

d , ấ ý
í ,

ể hi n ở mụ

m vụ ầu

í

ủa dự

ủa dự

í

,

dự

NSNN

ột loại vX

ấy mới

hi u quả.
-Vũ

X


vi c quả

ý


í


X

ểm của vV

ủ Nbả

ơ ở v t chấ

hi u quả dự

í

p

,

p p
úả ý

í

XDCB ãy, quả

ý

ấp v n

ấp v

p nhằm

í ,

ọng, thấ

, ảm

ụ dú

ể thu h i v n trực ti p.ị ,
ỉ phụ thuộ
15

p

V

c thể hi

,ềm lực kinh t , cải thi
d

i v n thấp hoặ


ặc

ển k t cấu hạ tầng KT-

ịnh.

+ Khả


b

,

Nữdự

ộ ã


c sử dụm một tỷ trọng lớn trong tổng v

ời s ng v t chấ
ảm bảo tiền vB

ớn:

G P

B p ải thi t l p

Bởng kinh t . T

phần quan trọ

X

B, d

B ừ NSNN g m:p p ần tạX

X

XDCB từ NSNN

ã ộ (>3 %),

B ừ NSNN ò

ấ ơ bản của v

+V

XH, ú

B ừ ngu

ớng.

hoạch


+ Diễn ra ở nhiề

,

ều cấp quả

ý

:T

ơ

, ị p ơ

(tỉnh, huy , ã)
+VĐặ
d

XDCB từ NSNN phải giải quy t nhiều mụdẫ

ểm do v

d

:

ải, thi u t p

ạn trong khi nhu cầ

, ầ

trong nền kinh t rất lớn.
+ Chủ ầ

p ả

Về

c, chủ ầ

ịnh hi
ử dụng v

v ,

i với v

ủ N

Đểm h t s
ò

ơ

Nn sang chủ

ú

c quả

N

ớc quả


,

ti

ý

p dự

) Nd

ơ

T,

ực về mặt

ễu loạ

ạng tham
ã ộ,

ổi

ầm.


N
ời quy

dựng từ vi

,

p thi t k , dựịnh chủ
, ựa chọ

,b
ớc quả

ý ừ

mb

,

3

i của
í ủ v n theo

i với dự

,

Bấ : ể quả

XDCB từ ngu n NSNN cần phả
khầ

n khi nghi

i với dự
Từ nhữ

(N

ộ thực hi n dự
5

ừ NSNN bị thấ

ú

bộ
,

dự


p í:

ý ất chặt chẽ:

thầ ,
ử dụ

i.ủa quầ

ền v n củ


ơ

ò

ừ NSNN. Do

t hại về kinh t

ị,


ự,


, ã

ú ý,

ực:

ờ ại di n sở hữu quản

ặt từ

ớc dễ bị thấ


é

íừ NSNN phải quả ýũ , bớ

í

ủ y u trong quả ýp íời sở hữu v

Đ

+V

í

pả

i với v n NSNN, chủ ầ

ý

ã

ời sở hữu v

ể ch

ý


ã

p í,
16
,

u quả v
ý


ặt chẽ từ

ực.


1.1.5. Cơ sở hạ tầng
a) Khái niệm
(I f

ơở ạ ầ ạ ầ

)dựộ T

:

,

ạ ầ

,
ớ,

ạ ầ

ãộ ,,.H
,

ạ , dị

,

,

ã ộ b

ơ

ạ ộ
ấp

ử ý

ạầ

b

ạ,

ớ,

ạ ầ


ịb

ơ ở

ấpò

,

ộ ,

dụ ,

,,

. [26]
N

ò c h th ng hạ tầng kinh t
ở ,

trực ti p
ĩ

,b

ản xuấ

b ,

(theo

ĩ

ẹp) bao g

ủy l i, chu ng trạ , … p

dịch vụ kinh t

ục vụ
theo

ơ ở hạ tầng về kinh t

ộng bao g m cả ơ ở hạ tầng kỹ thu t v

ã ội.

b) Vai trò
ơ ở ạ ầ
,
p
ơ ở ạ ầ,


Nề

ã ộ ẽ

ủ KT-XH Tấ
ã ộ

ơ ở ạ ầ

ểp

,

ể , ờ

c) Đặc điểm
- ơ ở hạ tầng kỹ thu t vớ
Gi trị củu kỹ
í
quy
,

p

ù ớn, nhỏ

,ỹ thu t hạ tầng

ò

lớn.
.

ỏi phả

.

ỏi phả

n quả

p í ầ

n 1/2 t

nh kỹ thu t hạ tầ

, ã ộ, ò


ểm c

ơ ở hạ tầng kỹ thu t chi

- Quy
-ự can thi p củ

ý

ề sau.
17ị lớn về
N

ớc từ vi c ra
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×