Tải bản đầy đủ

ch07 labor market

Ch­¬ng­6
thÞ trêng lao ®éng

Copyright ©2007 FOE. All rights reserved.

1


Phânưbổưthờiưgian
Mỗi cá nhân phải quyết định phân bổ
quỹ thời gian cố định mà mình có
Chúng ta giả định rằng chỉ có hai mục
đích sử dụng thời gian:
Tham gia vào thị trờng lao động với
mức lơng thực tế là w
Nghỉ ngơi (không làm việc)
2


Phânưbổưthờiưgian
Giả sử lợi ích của một cá nhân phụ

thuộc vào tiêu dùng (c) và thời gian
nghỉ ngơi (h)
Lợi ích = U(c,h)
Để tối đa hoá lợi ích, cá nhân gặp hai
hạn chế
L + h = 24
c = wL
3


Phânưbổưthờiưgian
Kết hợp hai hạn chế với nhau:
c = w(24 h)
c + wh = 24w
Cá nhân có thu nhập đủ với 24w
Có thể tiêu dùng toàn bộ thu nhập đủ
vào làm việc (cho thu nhập thực tế và
tiêu dùng) hoặc không làm việc (nghỉ
ngơi)
Chi phí cơ hội của nghỉ ngơi là w
4


Tèi­®a­ho¸­lîi­Ých
• Tèi ®a ho¸ lîi Ých cña c¸ nh©n theo rµng
buéc lµ thu nhËp ®ñ
• LËp hµm Lagrange
L = U(c,h) + λ(24w – c – wh)
• §iÒu kiÖn cÇn
∂L/∂c = ∂U/∂c - λ = 0
∂L/∂h = ∂U/∂h - λ = 0
5


Tốiưđaưhoáưlợiưích
Chia cho nhau ta có:

U / c
= w = MRS (h cho c)
U / h

Để tối đa hoá lợi ích, cá nhân chọn
làm việc với số giờ sao cho MRS (của
h cho c) bằng w
Để đảm bảo đúng tối đa hoá thì MRS
(của h cho c) phải giảm dần
6


ảnhưhưởngưthayưthếưvàưthuư
nhập
ảnh hởng thay thế và thu nhập xảy ra khi
w thay đổi
Khi w tăng, giá của nghỉ ngơi trở lên
cao hơn và cá nhân giảm thời gian
nghỉ ngơi
Do nghỉ ngơi là hàng hoá thông thờng,
tăng w làm tăng thời gian nghỉ ngơi
ảnh hởng thay thế và thu nhập vận động
ngợc chiều nhau
7


ảnhưhưởngưthayưthếưvàưthuư
nhập

Tiêu dùng

ảnh hởng thay thế là vận động từ A đế
B

ảnh hởng thu nhập là vận động
từ C đến B

C
U2

A
U1

Cá nhân chọn nghỉ
ngơi ít khi tiền công
(w) tăng
Nghỉ ngơi

SEư>ưIE

8


ảnhưhưởngưthayưthếưvàưthuư
nhập

Tiêu dùng

ảnh hởng thay thế là vận động từ A đế
ảnh hởng thu nhập là vận động
từ C đến B
B

C
A

U1

U2

Cá nhân chọn
nghỉ ngơi nhiều
khi tiền công (w)
tăng

Nghỉ ngơi

SEư<ưIE

9


§­êng­cung­lao­®éng

Tiªu­dïng

w/
h

T

S
w
1

E2

E1

w
2

E3

w
3

h2

h3 h1

Thêi­gian­nghØ­
(h)

Th3

Th1

Th2

Thêi­gian­
lao­®éng­
(h)

10


Phânưtíchưcungưlaoư
động
Bắt đầu bằng cải thiện hạn chế ngân
sách để tính đến khả năng thu nhập
không lao động
c = wL + n
Tối đa hoa lợi ích với hạn chế trên đều
là kết quả nh nhau
n không bị ảnh hởng của lựa chọn lao
động hay nghỉ ngơi
11


Phânưtíchưcungưlaoư
động
Chỉ ảnh hởng đến thu nhập không lao
động là hạn chế ngân sách dịch
chuyển song song ra ngoài hoặc vào
trong
Hàm cung lao động cá nhân là L(w,n)
Thời gian lao động phụ thuộc vào mức tiền
công và lợng thu nhập không lao động
Nếu nghỉ ngơi là hàng hoá thông thờng
thì l/n < 0
12


Tínhưđốiưngẫuưcủaưvấnư
đề
Hai vấn đề cùng tồn tại có thể đợc diễn
đạt nh mức lựa chọn của c và h nên
tổng lợng chi tiêu (E = c wL) cần phải
đạt đợc mức lợi ích cho trớc (U0) càng
nhỏ càng tốt
Giải quyết bài toàn tối thiểu hoá trên
cũng giống nh giải pháp tối đa hoá lợi
ích
13


Tínhưđốiưngẫuưcủaưvấnư
đề
Một lợng thay đổi nhỏ trong w sẽ làm
thay đổi mức chi tiêu tối thiểu là:
E/w = -l
Đây là sự mở rộng trong đó thu
nhập của lao động tăng do tiền
công thay đổi
14


TÝnh­®èi­ngÉu­cña­vÊn­
®Ò
• §iÒu nµy thÓ hiÖn hµm cung lao ®éng
cã thÓ ®îc tÝnh to¸n th«ng qua ®¹o
hµm riªng hµm chi tiªu
– Do lîi Ých kh«ng thay ®æi, hµm nµy
cã thÓ x¸c ®Þnh nh hµm cung lao
®éng “bï” (lîi Ých kh«ng ®æi)
Lc(w,U)
15


Phươngưtrìnhưcungưlaoưđộngưcủaư
Slutsky
Chi tiêu nhỏ nhất trong bài toán đối
ngẫu tối thiểu hoá chi tiêu nắm vai trò
quan trọng về thu nhập không lao động
trong bài toán tối đa hoá lợi ích ban đầu
Lc(w,U) = L[w,E(w,U)] = L(w,N)
Đạo hàm riêng hai vế theo w

L
L L E
=
+

w w E w
c

16


Ph­¬ng­tr×nh­cung­lao­®éng­cña­
Slutsky
• Thay thÕ ∂E/∂w, chóng ta cã

∂Lc ∂L
∂L ∂L
∂L
=
−L
=
−L
∂w ∂w
∂E ∂w
∂n
• §a vµo ký hiÖu kh¸c ®èi víi Lc, vµ viÕt
l¹i c¸c sè h¹ng cho chóng ta ph¬ng
tr×nh Slutsky vÒ cung lao ®éng:
∂L ∂L
∂L
=
+L
∂w ∂w U =U 0
∂n

17


HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas
Giả sử hàm lợi ích nh sau


U =c hHạn chế ngân sách là:
c = wL + n

hạn chế thời gian là:
L+h=1
Lu ý: để thuận tiện, chúng ta đặt
thời gian lao động tối đa 1

18


Hµm­cung­lao­®éng­CobbDouglas
• Hµm Lagrange ®Ó tèi ®a ho¸ lîi Ých lµ:
L = cαhβ + λ(w + n - wh - c)
• §iÒu kiÖn cÇn:
∂L/∂c = αc-βhβ - λ = 0
∂L/∂h = βcαh-α - λw = 0
∂L/∂λ = w + n - wh - c = 0
19


Hµm­cung­lao­®éng­CobbDouglas
• Chia ph¬ng tr×nh thø nhÊt cho thø hai:

∂h
∂h
1
=
=
β c (1 − α )c w
1− α
wh =
⋅c
α
20


HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas
Thay thế vào hạn chế thu nhập đầy đủ
c = (w + n)
h = (w + n)/w
Cá nhân chi thu nhập của anh ta cho
tiêu dùng và = 1- cho nghỉ ngơi
Hàm cung lao động sẽ là:

n
L( w, n) = 1 h = (1 )
w

21


HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas
Lu ý rằng nếu n = 0, cá nhân sẽ làm
việc (1-) mỗi giờ mà không quan tâm
đến tiền công nh thế nào
ảnh hởng thay thế và thu nhập của
sự thay đổi trong tiền công w bù
đắp cho nhau và để L không bị tác
động
22


HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas
Nếu n > 0, L/w > 0
Cá nhân luôn chọn chi cho nghỉ ngơi

n
Khi nghỉ ngơi mất chi phí w mỗi giờ,

tiền công (w) tăng lên đồng nghĩa với
giảm thời gian nghỉ ngơi có thể đợc
mua với n
23


HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas
Lu ý rằng L/n < 0
Một sự tăng trong thu nhập không lao
động cho phép cá nhân mua nhiều
nghỉ ngơi hơn
Các chơng trình chuyển khoản thu nhập
dờng nh làm giảm cuan lao động
Thuế gộp (lump-sum taxes) sẽ làm tăng
cung lao động
24


Hàmưcungưlaoưđộngư
CES
Giả sử hàm lợi ích là:

c h
U ( c, h ) =
+


Phơng trình các phần ngân sách là:
c
1
sc =
=
w + n (1 + w )
wh
1
sh =
=
w + n (1 + w )

Với = /(-1)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×