Tải bản đầy đủ

Ch05A perfect compe

Ch­¬ng­5
M« h×nh c©n b»ng c¹nh
tranh bé phËn

Copyright ©2007 FOE. All rights reserved.


Ph¶n­øng­cña­cung­theo­thêi­
gian
• Trong ph©n tÝch vÒ gi¸ c¹nh tranh,
yÕu tè thêi gian rÊt quan träng
– Thêi gian rÊt ng¾n
– Ng¾n h¹n
– Dµi h¹n


Giáưtrongưthờiưgianưrấtư
ngắn
Trong thời gian rất ngắn (hoặc giai
đoạn thị trờng), không có phản ứng của
cung khi các điều kiện thị trờng thay

đổi
Giá hoạt động chỉ theo sự thay đổi của
cầu
Giá sẽ điều chỉnh theo thị trờng tự do

Đờng cung là đờng thẳng đứng


Giáưtrongưthờiưgianưrấtư
ngắn
P
S

P2
P1

Khi sản lợng cố định trong
thời
gian rất ngắn, giá sẽ tăng
từ P1
lên P2 khi cầu tăng từ D
đến D
D

D
Q*

Q


Xácưđịnhưgiáưngắnưhạn
Số lợng hãng hoạt động trong
ngành là cố định
Các hãng có thể điều chỉnh sản l
ợng họ sản xuất ra
Họ có thể làm điều đó thông qua
lựa chọn mức đầu vào biến đổi sẽ
thuê


Cạnhưtranhưhoànưhảo
Ngành cạnh tranh hoàn hảo là một ngành
dựa trên các giả thiết sau:
Số lợng các hãng lớn, các hãng sản xuất một loại
sản phẩm đồng nhất
Các hãng đều cố gắng tối đa hoá lợi nhuận
Hãng là ngời chấp nhận giá
Hành động của hãng không làm ảnh hởng
đến giá thị trờng
Thông tin trên thị trờng hoàn hảo
Không có chi phí vận chuyển


Cungưngắnưhạnưcủaưthịưtrư
ờng
Lợng cung cho toàn bộ thị trờng
trong ngắn hạn là tổng lợng cung
của các hãng theo chiều ngang
Lợng cung của mỗi hãng phụ thuộc vào
mức giá

Đờng cung ngắn hạn thị trờng sẽ
dốc lên do đờng cung ngắn hạn
của hãng là đờng dốc lên


Cungưngắnưhạnưcủaưthịưtrư
ờng
Để xác định đờng cung thị trờng, chúng ta
giả định
lợng cung tại mỗi mức giá nh sau
MCA

l (c)

Giá

(b)

Giá

Giá

(a)

S = MC

MCB

P2

P2

P2

P1

P1

P1

q A1 q A2

q B1
Sản lợng

q B2
Sản lợng

G

F

(q A1 + q B1)

(q A2 + q B2)
Sản lợng


Hàmưcungưngắnưhạnưcủaưthịư
trường
Hàm cung ngắn hạn của thị trờng
thể hiện tổng lợng cung của mỗi
hãng trên thị trờng
n

Qs ( P, r , w) qi ( P, r , w)
i 1

Các hãng đợc giả định gặp cùng một mức giá
trên thị trờng và cùng giá đầu vào nh nhau


Coưgiãnưcủaưcungưngắnư
hạn
Co giãn của cung ngắn hạn mô tả phản
ứng của lợng cung khi giá thị trờng thay
đổi

eS , P

% Q QS P% P P QS

Do giá và lợng cung thuận chiều nên eS,P
>0


Xácưđịnhưgiáưcânưbằng
Giá cân bằng là mức giá ở đó lợng
cung và lợng cầu bằng nhau
Không có ngời bán hoặc ngời mua thì
không có các quyết định kinh tế

Xác định giá cân bằng (P*) là giải
phơng trình:

QD ( P*, P ' , I ) QS ( P*, r , w)


Xácưđịnhưgiáưcânưbằng
Giá cân bằng phụ thuộc vào nhiều
nhân tố ngoại sinh
Thay đổi bất cứ nhân tố ngoại sinh
nào sẽ gây ra sự thay đổi giá cân
bằng


Xácưđịnhưgiáưcânưbằng
Điểm giao nhau giữa cung
và cầu thị trờng sẽ xác định
giá cân bằng

P
S

P1
D
Q1

Q


Xácưđịnhưgiáưcânưbằng

Nếu nhiều ngời mua tham
gia vào thị trờng làm tăng
cầu, đờng cầu thị trờng dịc
sang phải

P
S

Giá và lợng cân bằng
đều tăng

P2
P1

D
D
Q1

Q2

Q


Xácưđịnhưgiáưcânưbằng
Nếu giá thị trờng tăng, hãng
sẽ tăng mức sản lợng

P
SMC

SATC
P2
P1

q1

q2

Q

Đây là phản ứng của cung
ngắn hạn khi giá thị trờng
tăng


Dịchưchuyểnưđườngưcungư
vàưcầu
Đờng cầu dịch chuyển là do
Thu nhập thay đổi
Giá hàng hoá liên quan thay đổi
Thị hiếu thay đổi

Đờng cung dịch chuyển là do
Thay đổi giá đầu vào
Thay đổi công nghệ
Thay đổi số lợng ngời sản xuất


Dịchưchuyểnưđườngưcungư
vàưcầu
Khi đờng cung hoặc đờng cầu
dịch chuyển, giá và lợng cân bằng
sẽ thay đổi
Mức độ thay đổi đó phụ thuộc
vào độ dốc tơng đối của cả đờng
cung và đờng cầu


Dịchưchuyểnưcung
Giáưtăngưưít,ư
lượngưgiảmưlớn

Giáưtăngưưnhiều,ư
lượngưgiảmưít
S

P

S

P

S

P
P

S

P
P
D
D
Q

Q

Cầuưcoưgiãn

Q

Q Q

Cầuưkhôngưcoưgiãn

Q


DÞch­chuyÓn­cÇu
Gi¸­t¨ng­­Ýt,­
l­îng­t¨ng­lín

Gi¸­t¨ng­­nhiÒu,­
l­îng­t¨ng­Ýt

P

S

P

S
P’
P’
P

P
D’

D’

D
Q

Q’

Cung­co­gi·n

D

Q

Q Q’

Cung­kh«ng­co­gi·n

Q


Phânưtíchưdàiưhạn
Trong dài hạn, hãng có thể thích ứng
với mọi đầu vào để thích nghi với các
điều kiện thị trờng
Tối đa hoá lợi nhuận đối với hãng chấp
nhận giá thể hiện rằng P = LMC

Các hãng có thể gia nhập hoặc rút lui
khỏi ngành trong dài hạn
Cạnh tranh hoàn hảo giả định không có
chi phí gia nhập hoặc rút lui khỏi thị tr
ờng


Phânưtíchưdàiưhạn
Các hãng mới sẽ bị lôi cuốn vào bất cứ
thị trờng nào có lợi nhuận kinh tế lớn
hơn không
Sự gia nhập sẽ làm đờng cung ngắn hạn
của thị trờng dịch chuyển sang phải
Giá thị trờng và lợi nhuận của hãng giảm
Quá trình này tiếp tục đến khi lợi
nhuận kinh tế bằng không


Phânưtíchưdàiưhạn
Các hãng đang tồn tại sẽ rời bỏ
ngành nếu lợi nhuận kinh tế âm
Việc rút lui sẽ làm đờng cung ngắn
hạn của thị trờng dịch chuyển sang
trái
Giá thị trờng tăng và giảm thua lỗ
Quá trình này tiếp tục cho đến khi lợi
nhuận kinh tế bằng không


Cânưbằngưcạnhưtranhưdàiư
hạn
Ngành cạnh tranh hoàn hảo cân
bằng dài hạn nếu không có động
lực để các hãng tối đa hoá lợi
nhuận bằng gia nhập hoặc rút lui
khỏi ngành
Xảy ra khi số lợng các hãng đạt điều
kiện P = MC = ATC và mỗi hãng hoạt
động ở mức tối thiểu của ATC


Cânưbằngưcạnhưtranhưdàiư
hạn
Chúng ta giả định rằng các hãng
trong ngành có cùng cấu trúc chi
phí
Không hãng nào kiểm soát đợc nguồn
lực đặc thù và công nghệ

Cân bằng dài hạn đòi hỏi mỗi hãng
có lợi nhuận kinh tế bằng không


Cânưbằngưdàiưhạn:ư
trườngưhợpưchiưphíưkhôngư
đổi
Giả sử sự gia nhập của các hãng mới
vào trong ngành không làm thay
đổi chi phí đầu vào
Mặc dù có nhiều hãng gia nhập hoặc
rút lui khỏi ngành, đờng chi phí của
hãng không thay đổi

Điều này thể hiện ngành có chi
phí không đổi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×