Tải bản đầy đủ

ch02C SEIEVN

Ch­¬ng­2
¶nh hëng thay thÕ vµ ¶nh h
ëng thu nhËp

Copyright ©2005 by FOE. All rights reserved.


Hµm­cÇu
• Møc tèi u cña X1,X2,…,Xn cã thÓ minh
ho¹ nh hµm sè cña gi¸ vµ thu nhËp
• Chóng ta cã thÓ minh ho¹ n hµm cÇu:
X1* = d1(P1,P2,…,Pn,I)
X2* = d2(P1,P2,…,Pn,I)Xn* = dn(P1,P2,…,Pn,I)


Tínhưthuầnưnhất
Nếu chúng ta nhân đôi các mức giá

và thu nhập, lợng cầu tối u sẽ không
thay đổi
Nhân đôi giá và thu nhập thì giới hạn
ngân sách không thay đổi

Xi* = di(P1,P2,,Pn,I) = di(tP1,tP2,,tPn,tI)
Hàm cầu cá nhân là thuần nhất bậc
0 theo mọi mức giá và thu nhập


Tínhưthuầnưnhất
Với hàm lợi ích Cobb-Douglas
Lợi ích = U(X,Y) = X0.3Y0.7
Hàm cầu là:
0.3I
0.7 I
X*
Y*
PX
PX
Lu ý: nhân đôi các mức giá và thu
nhập không làm ảnh hởng đến X*
và Y*


Tínhưthuầnưnhất
Với hàm lợi ích CES
Lợi ích = U(X,Y) = X0.5 + Y0.5
Hàm cầu là;
1
I
X*

1 PX / PY PX

1
I
Y*

1 PY / PX PYLu ý: nhân đôi các mức giá và thu
nhập không làm ảnh hởng đến X* và
Y*


Thuưnhậpưthayưđổi
Khi thu nhập tăng sẽ làm đờng
ngân sách dịch chuyển song song
ra bên ngoài
Nếu PX/PY không thay đổi, MRS sẽ
không thay đổi khi ngời tiêu dùng
dịch chuyển đến mức thoả dụng
cao hơn


Thuưnhậpưtăng
Nếu cả X và Y tăng khi thu nhập tăng
thì X và Y là hàng hoá thông thờng
Y

Khi thu nhập tăng, ngời tiêu dùng
lựa chọn tiêu dùng X và Y nhiều hơn

B

C

A

U3

U1

U2

X


Thuưnhậpưtăng
Nếu X giảm khi thu nhập tăng thì
X là hàng hoá cấp thấp
Khi thu nhập tăng, ngời tiêu dùng chọn
tiêu dùng ít X hơn và nhiều Y hơn

Y
C
B

Lu ý rằng đờng bàng quan
không có độ dốc đặc biệt. Giả
U3định MRS giảm dần
U2

A

U1

X


Hàngưhoáưthôngưthườngư
vàưcấpưthấp
Hàng hoá Xi trong đó Xi/I 0 với mọi
mức thu nhập là hàng hoá thông thờng
Hàng hoá Xi trong đó Xi/I < 0 với mọi
mức thu nhập là hàng hoá cấp thấp


QuyưluậtưEngel
Sử dụng số liệu của Bỉ từ năm 1857,
Engel phát hiện tổng quát hoá thực
nghiệm về hành vi ngời tiêu dùng
Tỷ lệ chi tiêu dành cho cho lơng thực
trong tổng chi tiêu giảm khi thu nhập
tăng
Lơng thực là thiết yếu với mức tiêu dùng
tăng chậm hơn mức tăng thu nhập


ảnhưhưởngưthayưthếưvàưthuư
nhập
Dù cho ngời tiêu dùng vẫn ở trên cùng đ
ờng bàng quan khi giá thay đổi, lựa
chọn tối u của anh ta sẽ thay đổi do MRS
phải bằng tỷ lệ giá mới của 2 hàng hoá
(PX/PY)
ảnh hởng thay thế

Giá thay đổi làm thay đổi thu nhập
thực tế của ngời tiêu dùng anh ta phải
dịch chuyển đến đờng bàng quan mới
ảnh hởng thu nhập


Thayưđổiưgiáưmộtưhàngư
hoá
Thay đổi giá một hàng hoá sẽ làm
thay đổi độ dốc của đờng ngân
sách
Nó cũng làm thay đổi MRS tại điểm lựa
chọn tối đa hoá lợi ích của ngời tiêu dùng

Khi giá thay đổi, hai ảnh hởng sẽ xảy
ra là:
ảnh hởng thay thế (SE)
ảnh hởng thu nhập (IE)


Thayưđổiưgiáưmộtưhàngư
hoá
Y

Giả sử ngời tiêu dùng tối
đa hoá lợi ích tại điểm A.

B

Nếu giá X giảm, ngời tiêu dùng
sẽ tối đa hoá lợi ích tại điểm B.

A
U2
U1
X
Tổng lợng tăng của X


Y

Thayưđổiưgiáưmộtưhàngư
hoá

Để tách riêng ảnh hởng thay thế, chúng
ta giữ thu nhập thực tế không đổi nhng
giá tơng đối của X thay đổi
ảnh hởng thay thế là sự vận
B động từ điểm A đến điểm C
C

A

U2
U1

Ngời tiêu dùng thay thế
hàng hoá Y bằng X do
X rẻ hơn tơng đối
X

SE


Y

Thayưđổiưgiáưmộtưhàngư
hoá
ảnh hởng thu nhập xảy ra do thu nhập
thực tế thay đổi khi giá X thay đổi

B
A

C

IE

ảnh hởng thu nhập là sự
vận động từ điểm
C đến
B hàng
Nếu
X là
hoá
thông thờng, ng
U2
ời
U1
tiêu dùng sẽ mua
nhiều hơn do
X
thu nhập thực tế
tăng


Y

Thayưđổiưgiáưmộtưhàngư
hoá
Giá hàng hoá X tăng làm đờng ngân
sách dịch chuyển vào trong
C
A

ảnh hởng thay thế là sự vận
động từ điểm A đến điểm C

B
U2

ảnh hởng thu nhập là
U1sự dịch chuyển từ điểm
C đến điểm B
X

SE
IE


Thayưđổiưgiáưhàngưhoáưthôngư
thường
Nếu hàng hoá là thông thờng, ảnh h
ởng thay thế và ảnh hởng thu nhập
tác động cùng chiều nhau
Khi giá giảm, cả 2 ảnh hởng sẽ làm tăng
QD
Khi giá tăng, cả 2 ảnh hởng làm giảm QD


Thayưđổiưgiáưhàngưhoáưcấpư
thấp
Nếu hàng hoá là cấp thấp, ảnh hởng
thay thế và ảnh hởng thu nhập ngợc
chiều nhau
Kết hợp ảnh hởng không rõ ràng
Khi giá tăng, ảnh hởng thay thế làm giảm
QD, nhng ảnh hởng thu nhập làm tăng Q D
Khi giá giảm, ảnh hởng thay thế làm tăng
QD, nhng ảnh hởng thu nhập là giảm Q D


NghịchưlýưGiffen
Nếu ảnh hởng thu nhập đủ lớn (lấn
át ảnh hởng thay thế) thì giá và
QD có mối quan hệ cùng chiều nhau
Giá tăng làm giảm thu nhập thực tế
Nếu hàng hoá là cấp thấp, thu nhập
giảm làm QD tăng

Nh vậy, giá tăng làm tăng QD


Tổngưkếtưảnhưhưởngưthayưthếư
vàưảnhưhưởngưthuưnhập
Tối đa hoá lợi ích thể hiện (đối với hàng
hoá thông thờng) QD tăng khi giá giảm
ảnh hởng thay thế thể hiện sự vận động
dọc theo đờng bàng quan
ảnh hởng thu nhập thể hiện sự dịch
chuyển đến đờng bàng quan cao hơn do
tăng sức mua


Tổngưkếtưảnhưhưởngưthayư
thếưvàưảnhưhưởngưthuưnhập
Tối đa hoá lợi ích thể hiện (đối với hàng
hoá thông thờng) QD giảm khi giá tăng
ảnh hởng thay thế thể hiện sự vận động
dọc theo đờng bàng quan
ảnh hởng thu nhập thể hiện sự dịch
chuyển đến đờng bàng quan thấp hơn do
giảm sức mua


Tổngưkếtưảnhưhưởngưthayư
thếưvàưảnhưhưởngưthuưnhập
Tối đa hoá lợi ích thể hiện (đối với
hàng hoá cấp thấp) sự khó khăn trong
dự đoán khi giá hàng hoá thay đổi
ảnh hởng thay thế và ảnh hởng thu nhập
vận động ngợc chiều nhau
Nếu ảnh hởng thu nhập lấn át toàn bộ
ảnh hởng thay thế chúng ta có nghịch lý
Giffen


Đườngưcầuưcáưnhân
Cầu cá nhân đối với hàng hoá X1
phụ thuộc vào thị hiếu, thu nhập và
các mức giá:
X1* = d1(P1,P2,,Pn,I)
Giả định thu nhập và giá các hàng
hoá khác chúng ta có thể minh hoạ
đờng cầu cá nhân đối với hàng hoá
X1


§­êng­cÇu­c¸­nh©n
Y

PX

Khi gi¸ X gi¶m...

…lîng cÇu X t¨ng.
PX1
PX2
PX3

U1

X1
I = PX1 + PY

X2

X3
I = PX2 + PY

U2

U3

dX

X
I = PX3 + PY

X1

X2

X3

X


Đườngưcầuưcáưnhân
Đờng cầu cá nhân thể hiện mối
quan hệ giữa giá và lợng hàng hoá ng
ời tiêu dùng mua với giả định các
nhân tố khác không thay đổi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×