Tải bản đầy đủ

Bai tap HTTKT chuong 2

Bài số 2.1
Vẽ sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát (context diagram) và sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0 cho
các tình huống sau:
a. Thu tiền bán hàng của khách hàng và gửi vào ngân hàng
b. Khách hàng đặt hàng trực tuyến, đơn hàng được chấp nhận và gửi hóa đơn
cho khách hàng.
c. Bộ phận mua hàng nhận được yêu cầu mua hàng từ bộ phận kho hàng. Bộ
phận mua hàng lập và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp phù hợp.
d. Nhận được hóa đơn của người bán, kiểm tra và đối chiếu với đơn đặt hàng
tương ứng, sau đó thanh toán tiền và lưu chứng từ.
e. Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu
với đơn đặt hàng và lưu.
Bài số 2.2
Vẽ các đoạn lưu đồ hoặc sơ đồ dòng dữ liệu cho các tình huống sau:
a. Lập báo cáo và gửi cho khách hàng từ dữ liệu lưu trong kho dữ liệu khoản
phải thu.
b. Khách hàng gửi hóa đơn bán hàng đến quá trình xử lý khoản phải trả
c. Séc được lập thủ công từ dữ liệu trên hóa đơn của nhà cung cấp.
d. Cập nhật phiếu thu tiền và lưu vào tệp phiếu thu.
e. Hóa đơn bán hàng được lập thủ công và gửi cho khách hàng.
f. Lập báo cáo từ dữ liệu trong kho lưu trữ.

g. Đơn hàng được lập thủ công. Liên 1 được gửi cho kho hàng, liên 2 được lưu
h. Sắp xếp các hóa đơn thủ công và lưu hóa đơn theo số thứ tự


i. sao lưu tự động định kỳ từ ổ cứng trong ra ổ cứng ngoài
Bài số 2.3
Mô tả thủ tục mua vật tư tại Công ty Thiên Sơn như sau:
Bộ phận kho hàng dựa vào định mức dự trữ xác định lượng hàng cần mua và lập
Giấy đề nghị mua vật tư. Giấy này được lập thành 2 liên. Liên 1 lưu tại bộ phận lập
phiếu. Liên 2 chuyển đến Phòng vật tư. Phòng vật tư tìm kiếm nhà cung cấp, đặt
hàng và ký kết hợp đồng.
Khi người bán chuyển giao hàng và hóa đơn, Phòng vật tư kiểm nhận hàng và lập
Biên bản kiểm nhận hàng nhập kho. Biên bản này được lập thành 3 liên. Liên 1 lưu
tại Phòng vật tư, liên 2 chuyển cho Kế toán vật tư, liên 3 đưa cho người giao hàng.
Kế toán vật tư sau khi nhận được Biên bản kiểm nghiệm sẽ lập Phiếu nhập kho.
Phiếu này được lập thành 3 liên. Liên 1 lưu tại quyển, liên 2 và 3 được chuyển cho
thủ kho.
Thủ kho thực hiện việc kiểm hàng và xác nhận số hàng thực nhập vào phiếu, ký
phiếu và chuyển 1 liên cho người giao hàng. Liên còn lại lưu tại kho hàng.
Các chứng từ được lưu tại các bộ phận theo số hiệu và ngày tháng
Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục mua vật tư tại Công ty Thiên Sơn.
Bài số 2.4
Thủ tục xuất vật tư tại Công ty T&T được mô tả như sau:
Khi có nhu cầu về nguyên vật liệu cho sản xuất, các phân xưởng lập Phiếu yêu cầu
nguyên vật liệu gồm 4 liên và chuyển cho quản đốc phân xưởng phê duyệt. Sau khi
được duyệt, các phiếu yêu cầu được chuyển đến bộ phận kho.
Tại kho, các Phiếu yêu cầu nguyên vật liệu được thủ kho ký xuất và chuyển liên 1
cũng nguyên vật liệu đến phân xưởng có yêu cầu. Liên 2 chuyển cho quản đốc


phân xưởng. Liên 3 chuyển cho kế toán chi phí. Liên 4 được dùng để ghi thẻ kho
và lưu tại kho theo số thứ tự.
Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục xuất vật tư tại Công ty T&T.
Bài số 2.5
Công ty Hà Anh sử dụng hệ thống thủ công xử lý đơn đặt hàng của khách hàng. Bộ
phận bán hàng lập Lệnh bán hàng gồm 3 liên và chuyển Phòng Kế toán.
Tại Phòng Kế toán, trên cơ sở Lệnh bán hàng, Hóa đơn gồm 3 liên và Phiếu xuất
kho gồm 4 liên được lập thủ công. Một liên của Lệnh bán hàng, Hóa đơn và Phiếu
xuất kho được chuyển cho bộ phận bán hàng. Một liên của Lệnh bán hàng và hai
liên của Phiếu xuất kho được chuyển cho bộ phận giao hàng. Một liên của Hóa đơn


giao cho khách hàng. Các chứng từ còn lại được đính kèm với nhau và lưu tại
Phòng Kế toán theo số đơn đặt hàng.
Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục trên tại Công ty Hà Anh.
Bài số 2.6
Một trường trung học yêu cầu các sinh viên hoàn tất một mẫu đăng ký học và gửi
đến bộ phận phụ trách đào tạo. Tại đây, nhân viên nhập đăng ký vào hệ thống. Hệ
thống kiểm tra các tài khoản chi tiết để đảm bảo rằng sinh viên không nợ phí. Tiếp
theo, với mỗi khóa học, hệ thống kiểm tra học bạ sinh viên để đảm bảo rằng sinh
viên đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết. Sau đó hệ thống kiểm tra tình trạng lớp
và nhập tên sinh viên vào danh sách lớp.
Báo cáo gửi lại sinh viên cho biết kết quả của quá trình đăng ký:
Nếu sinh viên nợ phí, thì sẽ gửi thông báo và việc đăng ký bị hủy.
Nếu chưa đủ điều kiện tiên quyết, sinh viên sẽ được thông báo và không thể đăng
ký khóa học.


Nếu lớp học đã đủ số lượng, sinh viên sẽ được thông báo là “hết chỗ”.
Nếu sinh viên được chấp nhận vào lớp, thì ngày, giờ và phòng học sẽ được in cùng
với số khóa học; học phí sẽ được tính và in vào mẫu; thông tin về phí của sinh viên
được chuyển đến hệ thống khoản phải thu. Danh sách lớp sẽ được gửi cho giáo
viên.
Yêu cầu: Vẽ sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát, sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0 và lưu đồ tài
liệu theo mô tả trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×