Tải bản đầy đủ

BÀI tập xác SUẤT

Bài Tập (dành cho ôn thi môn xác Suất 2)
Chương 1: Kiểm Định phi tham số
1. Kiểm định phân phối đều:
Quan sát số sản phẩm hỏng cỏc ngày sản xuất trong tuần từ một dây chuyền sản xuất,
người ta thu được số liệu như sau:
Dây chuyền
Số SP hỏng/ca
Ngày
10
Mon
7
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
5

Sat


6
Sun
a- Phải chăng số sản phẩm hỏng trong cỏc ngày của dây chuyền phân phối đều.
2. Kiểm định về cấu trúc của tổng thể:
Giả sử mức sống của cư dân một vùng có thể phân chia 5 bậc như sau: quá nghèo, nghèo,
trung bình, khá và giàu. Có người cho rằng tỷ lệ dân cư ở các mức sống tương ứng là: (bảng
1)
Mức sống
Tỷ lệ (%)

quá nghèo
12

nghèo
25

Trung bình
40

Khá
20

Giàu
3

Để kiểm tra tỷ lệ này có đúng hay không, với mẫu ngẫu nhiên 1000 quan sát người ta thấy số

cư dân có các mức sống như sau: (bảng 2)
Mức sống
Số cư dân

quá nghèo
135

nghèo
280

Trung bình
440

Khá
100

Giàu
45

Hóy dựng số liệu đó cho trong bảng 2 để kiểm tra về cấu trúc của tổng thể trong bảng 1
3. Kiểm định khi bỡnh phương về tính độc lập của 2 dấu hiệu:
Bảng sau đây thống kê tình trạng việc làm theo màu da. Hãy cho biết với mức ý nghĩa 1%,
tình trạng việc làm có độc lập với màu da hay không?
Race of Respondent
Labor Force Status
Working fulltime
Working parttime

white
625
138

black
84
11

other
38
12


Temp not working
Unempl, laid off

27
35

4
9

1
7

Chương 2: Phân tích phương sai
1. Khách sạn A có cơ sở tại 5 thành phố. Bảng sau đây là số liệu về số phũng được thuê
tại mỗi cơ sở trong 3 ngày được lấy ngẫu nhiên và bảng ANOVA trương ứng:
Caymen Pennkamp
28
40
33
35
41
33
Analysis of Variance
Source of
Variation
Location
Error
Total
a.
b.
c.
d.
e.

California
21
21
27

Mayaguez
37
47
45

Maui
22
19
25

SS

df

MS

F

P-value

963.6
210.0

4
10

240.9
21.0

11.47

0.001

Viết cặp giả thiết thống kờ
Cho biết giỏ trị tổng bỡnh phương thể hiện sự phân tán giữa các nhúm
Cho biết giỏ trị tổng bỡnh phương thể hiện sự phân tán trong từng nhóm
Tớnh lại cỏc giỏ trị này và tớnh giỏ trị F
Kết luận cho phân tích phương sai này

2. Cho bảng ANOVA sau đây:
Source
of
Sum of Squares
Degrees of
Variation
Freedom
Between groups
1280
4
Within groups
780
15
Total
2060
19
a. Viết cặp giả thiết thống kờ
b. Tớnh trung bỡnh bỡnh phương giữa các nhóm và trong từng nhóm. Tính F và kết luận
về giả thiết trong câu a
3. Cho bảng số liệu sau
East
South
Midwest
West
7
5
2
5
9
6
4
7
9
5
6
9
8
7
6
7
10
7
6
4
Lập bảng ANOVA 1 nhõn tố và kết luận
4. Năm nhà phân tích chứng khoán được yếu cầu phân tích lợi nhuận của 4 loại cổ phiếu
vào thời gian tới. Có bảng phân tích kết quả như sau:


Source of Variation
Sum of Squares
Between Analysts
74.6
Between Stocks
35.7
Error
82.2
Total
192.5
a. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố (không lặp lại)
b. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các nhà phân tích và không
có sự khác biệt giũa các cổ phiếu.
Chương 3: Phân tích dóy số thời gian (tập trung vào mụ hỡnh Holt-Winters)
1. Cho kết quả sau đây dùng phương pháp san mũ Holt-Winters để dự báo:
Date: 05/09/12 Time: 10:31
Sample: 1970:1 1991:4
Included observations: 88
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: GDP
Forecast Series: GDPSM
Parameters: Alpha
Beta
Sum of Squared Residuals
Root Mean Squared Error
End of Period Levels:
Mean
Trend

1.0000
0.2799
112721.7
35.79007
4868.000
4.722234

Thực hiện dự báo cho quý 2 năm 1992 và quý 3 năm 1993
2. Cho kết quả sau đây dùng phương pháp san mũ Holt-Winters để dự báo:
Date: 05/09/12 Time: 10:35
Sample: 1970:1 1991:4
Included observations: 88
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: GDP
Forecast Series: GDPSM
Parameters: Alpha
Beta
Gamma
Sum of Squared Residuals
Root Mean Squared Error
End of Period Levels:
Mean
Trend
Seasonals: 1991:1
1991:2
1991:3
1991:4

1.0000
0.2600
0.0000
113750.6
35.95303
4871.483
5.907363
0.444643
1.733820
-3.483279

a. Tỡm chỉ số thời vụ quý 3
b. Thực hiện dự báo cho quý 2 năm 1992 và quý 3 năm 1993
3. Cho kết quả sau đây dùng phương pháp san mũ Holt-Winters để dự báo:
Date: 05/09/12 Time: 10:37
Sample: 1970:1 1991:4
Included observations: 88


Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: GDP
Forecast Series: GDPSM
Parameters: Alpha
Beta
Gamma
Sum of Squared Residuals
Root Mean Squared Error
End of Period Levels:
Mean
Trend
Seasonals: 1991:1
1991:2
1991:3
1991:4

1.0000
0.2600
0.0000
114202.0
36.02429
4872.932
6.310281
1.000316
1.000424
0.998988

c. Tỡm chỉ số thời vụ quý 3
d. Thực hiện dự báo cho quý 2 năm 1992 và quý 3 năm 1993Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×