Tải bản đầy đủ

BAI 7 HACH TOAN KD TRONG TM

Bµi 7: H¹ch to¸n trong kinh doanh th¬ng m¹i

1- B¶n chÊt, vai trß vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n
trong KDTM

B¶n chÊt
Lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh
to¸n kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ KD ë c¸c
DN.
Lµ tæng thÓ c¸c ph¬ng ph¸p kinh
tÕ trong qu¶n lý KD.
b) Vai trß
KÝch thÝch DN gi¶m chi phÝ KD
(b¶o qu¶n hµng ho¸, sö dông hîp
lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc)
a)


Bản chất, vai trò và nguyên tắc hạch toán trong
KDTM


b) Vai trò (tip)
Không ngừng phát triển, nâng cao
chất lợng mua-bán hàng hoá.
đổi mới hệ thống chỉ tiêu chất l
ợng công tác của DN.
Giúp DN giải quyết hài hoà quan
hệ gia quản lý Nhà nớc với quyền
tự chủ KD của DN.
*** Khi hạch toán KD trong TM, phải
chú ý các đặc điểm về vốn, thu
nhập, cơ cấu thu nhập, chi phí, lợi


Bản chất, vai trò và nguyên tắc hạch toán trong
KDTM

c) Nguyên tắc hạch toán kinh doanh
-

Tự chủ trong hoạt động kinh doanh:

(Xây dựng, thực hiện kế hoạch KD, mặt hàng KD,
vốn, nguồn lực KD, phân phối kết quả KD).
DN phải tự chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc, bạn hàng,
tập thể ngời lao động về mọi hoạt động KD.
-

Lấy thu bù chi và bảo đảm có lãi:
Thực hiện chế độ khuyến khích vật
chất trách nhiệm vật chất:
Giám đốc bằng tiền:

Sử dụng quan hệ tiền tệ để theo dõi hoạt động KD
(tinh hinh mua-bán, dự tr, chi phí, vốn, lợi nhuận
v.v..)


2- Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận
a)
Doanh thu:


-

Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
trên thị trờng sau khi đã trừ các khoản triết
khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị
trả lại (nếu có), thu từ trợ giá của Nhà nớc,

Nguồn thu của DNTM:
Từ hoạt động KD:
+ Là tiền bán hàng hoá, cung ứng
dịch vụ sau khi đã trừ giảm
giá, hàng bán
bị trả lại.
+ Các khoản phí thu thêm ngoài giá
bán
+ Giá trị các hàng hoá, vật dụng đợc
biếu tặng
Từ hoạt động khác: + ầu t tài chính
+ Hoạt động bất thờng
(bán hàng hoá tồn kho, không phải trả nợ do
điều kiện khách quan, thanh lý tài sản, thu nợ


2- Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận (tip)

b) Chi phí kinh doanh:

Chi phí kinh doanh: nguyên vật
liệu, khấu hao, lơng, trích nộp
theo quy định
Chi phí khác: Chi phí hoạt
động tài chính và chi phí bất
thờng
Chi phí cố định
Chi phí biến đổi


2- Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận
(tip)
c) Lợi nhuận
-

-

-

P= DT - CP
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: (Từ bán hàng
hoá hoặc/và cung ứng dịch vụ)
Chiếm tỉ trọng chủ yếu trong LN từ KDTM
Phụ thuộc vào: lợng hàng hoá, dịch vụ
bán/cung ứng; giá mua/bán; CP quản lý và CP
khác.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Chênh lệch gia
các khoản thu và chi về hoạt động tài chính
(lợi tức, lợi nhuận liên kết v.v..)
Lợi nhuận bất thờng: (LN của các nam trớc nam
nay mới phát hiện, các khoản thu bất thờng,


3- Vèn KD cña c¸c DNTM

Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé
tµi s¶n dïng trong KD cña DN
( b»ng tiÒn, tµi s¶n, ngo¹i tÖ,
kim lo¹i quý)
Theo nguån gèc hinh thµnh:
Vèn ng©n s¸ch cÊp; Vèn DN bæ
sung; Vèn liªn doanh, liªn kÕt;
Vèn tÝn dông
Theo tèc ®é lu chuyÓn cña vèn:


3- Vốn KD của các DNTM (tip)

a) Vốn lu động:
thông

Là biểu hiện bằng tiền của TSLđ và vốn lu

+ TSLđ: Vật t dùng cho hoạt động mua bán hàng
hoá; hàng hoá để kinh doanh; tiền nhờ ngân
hàng thu; vốn bằng tiền.
+ Vốn lu động định mức (tối thiểu cần thiết cho
hoạt động kinh doanh trong kỳ: Vốn dự tr hàng
hoá - tỉ trọng lớn nhất trong vốn lu động- và vốn
phi hàng hoá) và vốn lu động không định mức
( phát sinh trong kỳ KD tạm ứng)
+ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu
động


3- Vèn KD cña c¸c DNTM (tiếp)
a) Vèn lu ®éng: (tiếp)

** Sè lÇn chu chuyÓn (sè vßng quay)
cña vèn lu ®éng trong kú

K = DT/Obq
K: Sè lÇn chu chuyÓn cña vèn
DT: Doanh thu cña DNTM
Obq: Sè d vèn lu ®éng binh qu©n
Trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, vèn l
u ®éng quay ®îc bao nhiªu vßng


(tip)

(tip)

3- Vốn KD của các DNTM
a) Vốn lu động:

** Số ngày một vòng quay của vốn lu động
V = T/K
V: Số ngày một vòng quay của vốn lu
động
T: Thời gian theo lịch trong kỳ
để quay một vòng vốn lu động cần bao
nhiêu ngày
** Tỉ suất sinh lời của vốn lu động
P = P/Obq
P: Tỉ suất sinh lời của vốn lu động


3- Vèn KD cña c¸c DNTM (tiếp)
a) Vèn lu ®éng:

(tiếp)

** Sè vèn lu ®éng tiÕt kiÖm ®îc
(Kkh-Kbc)xObqkh
B =
Kbc
(Vbc – Vkh)x DTkh
B=


(tiếp)

(tiếp)

3- Vèn KD cña c¸c DNTM
a) Vèn lu ®éng:

B: Sè vèn lu ®éng tiÕt kiÖm ®îc
Kbc: Sè vßng quay cña vèn lu ®éng kú b¸o
c¸o
Kkh: Sè vßng quay cña vèn lu ®éng kú KH
Obqkh: Sè d vèn lu ®éng binh qu©n kú KH
Vbc: Sè ngµy mét vßng quay vèn lu ®éng
kú b.c¸o
Vkh: Sè ngµy mét vßng quay vèn lu ®éng
kú KH


3- Vốn KD của các DNTM

B - Vốn cố định:

Là biểu hiện bằng tiền của TSCđ
+ TSCđ dùng trong kinh doanh: phục vụ
trực tiếp cho hoạt động mua, bán, bảo
quản, vận chuyển hàng hoá.
+ TSCđ phục vụ cho công tác quản lý
(phòng khách, nhà làm việc v.v..)
+ TSCđ dùng cho nhu cầu phúc lợi của
CBCNV (xe đa đón, sân chơi v.v..)
+ TSCđ không cần dùng hoặc h hỏng
đang chờ xử lý


3- Vốn KD của các
DNTM (tip)

B - Vốn cố định: (tip)
-

Hinh thái biểu hiện của TSCđ:
+ Hinh thái hiện vật: Toàn bộ
TSCđ dùng trong kinh doanh
+ Hinh thái tiền tệ: Giá trị
TSCđ cha khấu hao và vốn
khấu hao khi cha đợc sử dụng


3- Vốn KD của các DNTM (tip)

B - Vốn cố định: (tip)

Giá trị một loại TSCđ
Cơ cấu TSCđ =

x100%

Giá trị toàn bộ TSCđ

Tổng mức lu chuyên HH
Hiệu nng SD TSCđ
x100%
Giá trị TSCđ dùng vào K


3- Vốn KD của các
DNTM (tip)

B - Vốn cố định:
(tip)

Tổng LN thực hiện
trong kỳ

Tỉ suất sinh lời
x 100%

của TSCđ

Giá trị TSCđ dùng vào KD


3- Vốn KD của các
DNTM (tip)
c) Bảo toàn và nâng cao hiệu quả

sử dụng vốn KD ở DNTM
**Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:
Tng khối lợng hàng hoá, dịch vụ
bán ra
Giảm thiểu (tiết kiệm triệt để)
chi phí KD
-

Tng cờng công tác quản lý tài
chính ở doanh nghiệp
đọc thêm giáo trỡnh


3- Vốn KD của các DNTM (tip)

vốn


** Bảo toàn
Số vốn DN hiện

Hệ số bảo toàn vốn =
toàn

S vn DN phải bảo

Số vốn DN
Số vốn DN phải
Chỉ số giá &tỉ giá
phải bảo toàn tại
=
bảo toàn khi giao x
tại thời điểm xác
thời điểm xác định nhận hoặc kỳ trớc
định do CQ có thẩm
quyền công bố


3- Vèn KD cña c¸c DNTM
(tiếp)

** B¶o toµn vèn

* NÕu hÖ sè = 1: DN b¶o toµn ®îc vèn
* NÕu hÖ sè >1: DN b¶o toµn vµ ph¸t
triÓn ®îc vèn
* NÕu hÖ sè < 1: DN Ko b¶o toµn ®îc
vèn
Sè vèn hiÖn cã cña DN +
T.Nhập

+ HÖ sè kh¶ năng =
B¶o toµn vèn

Sè vèn DN ph¶i b¶oTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×