Tải bản đầy đủ

Bai2 phan tich cau

Ch­¬ng­2
Ph©n­tÝch­
(Lý­thuyÕt­vÒ­
cÇu
cÇu)

Slide 1


Trongưphầnưnghiênưcứuưnguyênưlýưkinhư
tếưhọcưviưmô
- Đờng cầu là đờng dốc phải: P => QD
Cha xem xét kĩ hành vi của các cá
nhân và hộ gđ => Cha đa ra đợc cơ
sở lý luận khoa học đối với cầu (Cha
phân tích cầu)
- Cần mô hình hoá hành vi của ngời tiêu
dùng để dự đoán phn ứng của họ

Slide 2C¸c­lý­thuyÕt­kinh­tÕ­vÒ­hµnh­vi­
ng­êi­tiªu­dïngLý thuyÕt lîi Ých ®o ®îc: (Lý
thuyÕt lîi Ých)Lý thuyÕt lîi Ých so s¸nh ®îc:
(Ph©n tÝch bµng quan- ng©n
s¸ch)Lý thuyÕt së thÝch béc lé
Slide 3


Lýưthuyếtưlợiưíchưđoưđược
Giả định:
-

Ngời tiêu dùng hợp lý: có mục tiêu tối đa hóa lợi
ích

-

Lợi ích đợc đo bằng tiền: đó là lợng tiền mà
ngời tiêu dùng sẵn sàng chi trả để mua hàng
hóa

-

Lợi ích của tiền không đổi

-

Lợi ích cận biên giảm dần

-

Tổng lợi ích là hàm số của các lợng hàng
hóa tiêu dùng: TU = f(x1, x2,xn)
Slide 4


Lý­thuyÕt­lîi­Ých­®o­®­îc


Tr¹ng th¸i c©n b»ng khi tiªu dïng 1
hµng hãa: MUX = PXTèi ®a hãa lîi Ých khi tiªu dïng nhiÒu
hµng hãa:
MUX

MUY

MUn

------ = ------ = …….. -------PX PY

Pn
Slide 5


Lýưthuyếtưlợiưíchưsoưsánhưđượcư
(Phân tích bàng quan ngân sách)


Phê phán lý thuyết lợi ích:
- Lợi ích đo đợc: khó đo lờng
- Lợi ích cận biên của tiền không đổi:
không thực tế

- Qui luật lợi ích cận biên giảm dần: sắc
thái tâm lý

Slide 6


Gi nh ca phõn tớch bng quan


Tính hợp lý của ngời tiêu dùng:Lợi ích có thể so sánh đợc: phân loại các giỏ
hàng hóaSự nhất quán và tính bắc cầu của sự lựa
chọn

Tổng lợi ích phụ thuộc vào số lợng hàng hóaNhiu hàng hóa đợc a thích hơn ít hàng
hóa

Slide 7


Nhiềuưhàngưhoáưsẽưthíchưhơnưítư
hàngưhoá
Mọi kt hp hng hoỏ X,Y
nằm trong vùng xanh đ
ợc a thích hơn giỏ
hàng hóa (X*; Y*) v kt
hp hng hoỏ X,Y nm
trong vựng da cam

HàngưhoáưY

?

Y*
?
0

X*

HàngưhoáưX
Slide 8


CácưđườngưbàngưquanĐờng U1 trong hình 2.2 bao gồm các
tập hợp hai hàng hoá X và Y đem lại
cùng một lợi ích nh nhau.


Điểm A (với 6 đơn vị Y và 2 đơn vị X) có
cùng lợi ích với điểm B (với 4 đơn vị Y và 3
đơn vị X).Khi mọi điểm trên đờng bàng quan có
cùng mức lợi ích thì ngời tiêu dùng không
có lý do gì thích điểm này hơn các
điểm khác.
Slide 9


H×nh­2.2:­§­êng­bµng­quan
Hµng­ho¸­Y

A

6

B

4
3

C
D

2

0

2

3

4

5

6

U1­hay­
IC1
Hµng­ho¸­X

Slide 10


Nhữngư điểmư nằmư ngoàiư (vềư phíaư
phải)ưđườngưbàngưquan


Hình 2.2, những điểm nh điểm E
nằm ngoài đờng bàng quan U1.
Điểm

E có số lợng hai hàng hoá nhiều
hơn so với điểm C nên E thích hơn C.

Do

tính chất bắc cầu, E đợc a thích
hơn bất cứ điểm nào trên đờng bàng
quan U1.

Những

điểm nằm ngoài đờng bàng
quan luôn đợc a thích hơn những điểm
nằm trên nó.
Slide 11


Nhữngưđiểmưnằmưtrongư(vềưphíaưtrái)ư
đườngưbàngưquan


Hình 2.2, những điểm nh điểm
F nằm trong đờng bàng quan U 1.
Điểm

C có số lợng hai hàng hoá nhiều
hơn so với điểm F nên E thích hơn C.

Do

tính chất bắc cầu, mọi điểm
nằm trên U1 đợc a thích hơn điểm E.

Những

điểm nằm trên đờng bàng
quan luôn đợc a thích hơn những
điểm nằm trong nó.
Slide 12


H×nh­ 2.2:­ §­êng­ bµng­
quan
Hµng­ho¸­Y

A

6

B

4

E

3

C

2

0

D

IC

F

2

3

4

5

6

Hµng­ho¸­X

Slide 13


Vậnư độngư dọcư theoư đườngư bàngư
quanĐộ dốc âm của đờng bàng quan chỉ ra
rằng nếu ngời tiêu dùng phải từ bỏ một số
lợng hàng hoá Y thì chỉ có một cách duy
nhất phải cho họ thêm hàng hoá X để
mức thoả mãn vẫn nh trớc.Hình 2.2, việc từ bỏ 1 đơn vị Y từ
điểm B đến điểm C thì ngời tiêu dùng
phải nhận đợc một đơn vị X để bù
đắp lợi ích cho họ.
Slide 14


Độưdốcưcủaưđườngưbàngưquan


Trong hình 2.2, vận đông từ điểm
A đến điểm B, ngời tiêu dùng mong
muốn từ bỏ 2 đơn vị Y để có đợc
1 đơn vị X để mức lợi ích vẫn là
nh nhau tại hai điểm đó.Độ dốc của đờng U1 xấp xỉ bằng -2
trong khoảng A và B vì hàng hoá Y
giảm 2 đơn vị để có đợc 1 đơn
vị X.

Slide 15


ĐườngưbàngưquanưvàưTỉưlệưthayư
thếưcậnưbiên


Tỉ lệ thay thế cận biên (MRS): Tỷ lệ mà
ngời tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ 1 đơn vị
hàng hóa này để có nhiều hơn đơn vị
hàng hóa khác.
- Nh vậy MRS cũng chính là độ dốc của đờng
bàng quan.
- Vậy MRS giữa hai điểm A và B trên đờng U 1 ở
Hình 2.2 là (xấp xỉ) bằng 2.Tỉ lệ thay thế cận biên (MRS) giảm dần
từ trái qua phải dọc theo đờng bàng quan.
Slide 16


H×nh­ 2.3:­ BiÓu­ ®å­ ®­êng­ bµng­
quan
Hµng­ho¸­Y

A

6

H

5

B

4

G

3

IC3

C
D

2

0

2

3

4

5

6

IC2
IC1

Hµng­ho¸­X
Slide 17


Đường bàng quan


Đường bàng quan là đường cong lồi so với gốc
tọa độ
MRSX/Y= dX/dY = - MUY/MUXĐường bàng quan càng xa gốc tọa độ thể hiện
mức độ thỏa mãn thu được càng caoCác đường bàng quan không cắt nhau

Slide 18


Haiưtrườngưhợpưđặcưbiệtưcủaưđườngư
bàngưquan


Hình 2.4(a): 2 hàng hóa là thay
thế hoàn hảo, tức là ngời tiêu dùng
xem chúng là cần thiết nh nhau.
(MRS = const)

Hình 2.4(b): 2 hàng hóa là bổ sung
hoàn hảo tức là chúng phảI đợc sử
dụng cùng với nhau mới thu đợc lợi
ích (ví dụ giầy trái và giầy phải)
Slide 19


Pho
mai

GiÇy
phải

IC 1

IC 2

B
A


H×nh 2.4a

IC2
IC1

GiÇy tr¸i
H×nh 2.4b
Slide 20


Đường ngân sách


Đường ngân sách thể hiện các kết hợp khác nhau của
hai hàng hóa mà người tiêu dùng có thể mua được với
thu nhập hiện có.Phương trình đường ngân sách: I=X.PX + Y.PY

Trong đó:

Y

hay Y= I/PY – PX/Py.X

I/PY

Đường ngân sách
Độ dốc= -PX/PY

I là thu nhập của người tiêu
dùng
PX là giá của hàng hóa X
Py là giá của hàng hóa Y

0

I/PX

X

Slide 21


Sù­thay­®æi­cña­®­êng­ng©n­
s¸ch


Y
I1 /PY0

I thay ®æiPX thay ®æi

PX, PY kh«ng ®æiI vµ PY kh«ng ®æi

Y
I/PY0

I0 /PY0
I2 /PY0

I2 /PX0

I0 /PX0 I1 /PX0

I2 < I0 < I1

X

I/PX2

I/PX1 X
I/PX0
PX2> PX0 PX0> PX1
Slide 22


Lựa chọn tiêu dùng tối ưu


Kết hợp đường bàng quan và ngân sách:
TU max với ràng buộc ngân sách: Tại E:
PX/PY=MUX/MUY

Y

Hay, MUX/PX=MUY/PY

A
F

Tổng quát:

E
C
0

IC3
B

MUX/PX = MUY/PY =…= MUZ/PZ

IC2
IC1
X
IC1

Slide 23


Tèi­®a­hãa­lîi­Ých


T¹i ®iÓm E, tiªu dïng hÕt ng©n
s¸chT¹i ®iÓm E, ®é dèc ®êng ng©n
s¸ch vµ bµng quan b»ng nhau
V× vËy:

PX
 MRS .
PY

Slide 24


X¸c­®Þnh­®­êng­cÇu
QY

A0

A1

IC1

IC0
BL0
Px
PX0

QX0

BL1
QX

QX1

A0
A1

PX1

DX
QX0

QX1

Qx
Slide 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×