Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi KT thương mại DV 3tc kì 1 năm 2013

http://www.facebook.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi KT thương mại DV 3tc kì
1/2013 (ngày thi 13/5/2013)
Đề 1
1,thành tựu và hạn chế của thương mại vn thời kì đổi mới
2,trình bày 4pp xác định nhu cầu vật tư
3,kniệm và các nguyên tắc hạch toán kinh doanh
4,btập lưu chuyển vốn
Đề 2
câu 1: Quan hệ thương mại gián tiếp, định nghĩa, ưu nhược điểm
câu 2: nêu 4 chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động,
NÊU Ý NGHĨA.
câu 3: nêu các hình thức kinh doanh hàng hóa, định nghĩa, ưu,
nhược điểm.
câu 4: Bài tập về mức sản phẩm đại diện.

Đề 3
câu 1: nêu khái niệm và những mục tiêu căn bản của kinh doanh
hàng hóa, vì sao nói kinh doanh hàng hóa cần chữ tín
câu 2: chứng minh " quản lý nhà nước về TM là nhu cầu tất yếu

khách quan
câu 3: nêu khái niệm và vai trò của thương mại trong nền kinh tế
câu 4: bài tập xác định nhu cầu vật tư.

Đề 4
Câu 1 : Quan hệ thương mại trực tiếp khái niệm ưu điểm nhược
điểm
Câu 2. Chứng minh:"Từ khi đổi mới, thương mại đạt được nhiều
thành tựu quan trọng...."
Câu 3 Bản chất+nội dung thương mại


http://www.facebook.com/DethiNEU

Câu 4.bài tập về xác định nhu cầu theo sản phẩm đại diện (lốp ô
tô)
Đề 5
1. Quan hệ thương mại gián tiếp: Khái niệm, ưu và nhược
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn lưu động, ý nghĩa
và pp xác định
3. Các loại hình kinh doanh hàng hóa
4. Bài tập nhu cầu vật tư sản xuất

Đề 6
Câu 1 : Quan hệ thương mại trực tiếp khái niệm ưu điểm nhược
điểm
Caau2: vì sao nói Quản lý nha nước là tất yếu khách quan trong
nền kinh tế nước ta
Câu 3 : Khái niệm và vai trò của thương mại trong nền kinh tế thị
trường
Câu 4: Bài tập về mức sản phẩm đại diện.
Đề 7
Câu 1: các phương pháp xác định nhu cầu vật tư
Câu 2: chứng minh nhận định:”trong những năm gần đây thương
mại phát triển góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời
sống…”
Câu 3: khái niệm và các nguyên tắc hạch toán kinh doanh
Câu 4: Bài tập vốn lưu động

Đề thi kì 2/2013
http://www.facebook.com/DethiNEU

Đề 1
Câu 1: 4 cách tính nhu cầu vật tư
Câu 2: chứng minh nhận định thương mại góp phần tăng trưởng
kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân những năm gần đây
Câu 3: Khái niệm và nguyên tắc hạch toán kinh doanh
Câu 4: bt vốn lưu động
Đề 2
câu 1.
câu 2.
câu 3.
câu 4.

thương mại trực tiếp (khái niệm, ưu nhược điểm)
chứng minh "quản lý NN về tm là tất yếu"?
khái niệm, vai trò của thương mại trong kinh tế thị trường
bài tập về xác định nhu cầu vật tư (vải) của doanh nghiệp

Đề 3
câu 1: làm rõ nguyên tắc tự chủ trong hạch toán KD
Câu 2: tỉ suất Doanh lợi: ý nghĩa và cách xác định
câu 3: bản chất , vai trò của thương mại trong doanh nghiệp SX
câu 4: bài tập tính toán về phần VỐN LƯU ĐỘNG - giống hệt tuấn
hùng. chỉ khác số
Đề 4
c1: Nguyên tác đảm bảo tự chủ trong hạch toán KD
c2: Tỷ suất doanh lợi và ý nghĩa, phương pháp XD
c3: Phân tích bản chất và vai trò của hoạt động thương mại trong
DNSX
C4 bài tập về vốn lưu động, giống bài của thầy phong trên dề thi
NEU
Đề 5
câu 1: thương mại gián tiếp ( khái niệm, ưu, nhược điểm).
Câu 2: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động( ý
nghĩa và phương pháp tính).
Câu 3: các loại hình kinh doanh thương mại phân theo mức độ


http://www.facebook.com/DethiNEU

chuyên doanh ( khái niệm, ưu nhược điểm)
Câu 4: bài tập về nhu cầu vật tư tính theo sản phẩm đại diệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×