Tải bản đầy đủ

de thi xac suat 2

Đề 1:
Bài 1: Có doanh thu của công ty Cocacola được phân tích bằng phương pháp san mũ
Holt-Winters cho kết quả dưới đây
Sample: 2003:1 2008:4
Included observations: 24
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: DOANHTHU
End of Period Levels:

Mean
Trend
Seasonals: 2008:1
2008:2
2008:3
2008:4

6105.408
49.95000
-572.3250
467.2250
316.6083

-211.5083

a. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 2 năm 2009
b. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 3 năm 2010
Bài 2: Để kiểm tra xem mức độ hài lòng với công việc có liên quan gi tới loại hình thời
gian làm việc hay không, 1 công ty đã điều tra nhân viên của họ và thu được bảng số liệu
sau:
Thời gian
Toàn thời gian
Bán thời gian
Tổng

Hài lòng
20
135
155

Không ý kiến
13
127
140

Không hài lòng
2
58
60

Tổng
35
320
355

Dùng kiểm định khi bình phương để kiểm tra tính độc lập của hai yếu tố này với α=0,05
Bài 3: Một nhóm 10 sinh viên (students) tham gia vào 3 bài thi (Exams) và điểm thi của
họ được phân tích bằng phương pháp phân tích phương sai như sau: α=0,05
Source of Variation
Between Exams
Between Students
Error

SS
174.50
258.75
302.40

df
“A”
“B”
“C”

MS
“D”
“E”
“F”

F
“G”
“H”

a. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố; tổng cộng có bao nhiêu quan sát?
b. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các bài thi và không có
sự khác biệt giữa các sinh viên.


Đề 2:
Bài 1: Có doanh thu của công ty Cocacola được phân tích bằng phương pháp san mũ
Holt-Winters cho kết quả dưới đây
Sample: 2003:1 2008:4
Included observations: 24
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: DOANHTHU
End of Period Levels:

Mean
Trend
Seasonals: 2008:1
2008:2
2008:3
2008:4

6105.408
49.95000
-572.3250
467.2250
316.6083
-211.5083

a. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 3 năm 2009
b. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 2 năm 2010
Bài 2: Một người làm thí nghiệm bằng cách tung hạt xúc xắc 65 lần và nhận được kết quả
như sau:
Số mặt
1
2
3
4
5
Số lần
7
14
10
15
8
Kiểm định xem số mặt nhận được có phải phân phối đều. α=0,05

6
11

Tổng số
65

Bài 3: Một nhóm 10 sinh viên (students) tham gia vào 3 bài thi (Exams) và điểm thi của
họ được phân tích bằng phương pháp phân tích phương sai như sau: α=0,05
Source of Variation
Between Exams
Between Students
Error

SS
170.50
264.75
300.40

df
“A”
“B”
“C”

MS
“D”
“E”
“F”

F
“G”
“H”

a. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố; tổng cộng có bao nhiêu quan sát?
b. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các bài thi và không có
sự khác biệt giữa các sinh viên.


Đề 3:
Bài 1: Có doanh thu của công ty Cocacola được phân tích bằng phương pháp san mũ
Holt-Winters cho kết quả dưới đây
Sample: 2003:1 2008:4
Included observations: 24
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: DOANHTHU
End of Period Levels:

Mean
Trend
Seasonals: 2008:1
2008:2
2008:3
2008:4

6105.408
49.95000
-572.3250
467.2250
316.6083
-211.5083

a. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 1 năm 2009
b. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 1 năm 2010
Bài 2: Theo đánh giá trước đây, thị phần của 5 công ty sản xuất mặt hàng A trên thị
trường lần lượt là 20%, 15%, 30%, 25%, 10%. Một công ty nghiên cứu thị trương muốn
kiểm tra xem thị phần này có thay đổi không đã điều tra 1500 khách hàng và thu được kết
qua như trong bảng dưới đây: (α=0,05)
Công ty
1
2
3
4
5
Số khách hàng
310
260
360
380
190
Dùng kiểm định về cấu trúc tổng thể kiểm tra xem thị phần trước đây có thay đổi không
Bài 3: Hiệp hội người tiêu dùng muôn kiểm tra tuổi thọ của các bóng đèn (bulbs) đã chọn
ra 3 loại bóng khác nhau từ 4 nhà sản xuất (manufacturers). Họ thu được bảng phân tích
kết quả bằng phương pháp phân tích phương sai như sau: α=0,05
Source of Variation
SS
df
MS
F
Between types of bulbs
1454
“A”
“D”
“G”
Between manufacturers
739
“B”
“E”
“H”
Error
1193
“C”
“F”
a. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố; tổng cộng có bao nhiêu quan sát?
b. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các loại bóng đèn và
không có sự khác biệt giữa các nhà sản xuất.


Đề 4:
Có doanh thu của công ty Cocacola được phân tích bằng phương pháp san mũ HoltWinters cho kết quả dưới đây
Sample: 2003:1 2008:4
Included observations: 24
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: DOANHTHU
End of Period Levels:

Mean
Trend
Seasonals: 2008:1
2008:2
2008:3
2008:4

6088.584
49.95000
0.892118
1.086948
1.059183
0.961751

a. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 2 năm 2009
b. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 3 năm 2010
Bài 2: Theo đánh giá trước đây, thị phần của 5 công ty sản xuất mặt hàng A trên thị
trường lần lượt là 20%, 15%, 30%, 25%, 10%. Một công ty nghiên cứu thị trương muốn
kiểm tra xem thị phần này có thay đổi không đã điều tra 1200 khách hàng và thu được kết
qua như trong bảng dưới đây: (α=0,05)
Công ty
1
2
3
4
5
Số khách hàng
250
200
300
320
130
Dùng kiểm định về cấu trúc tổng thể kiểm tra xem thị phần trước đây có thay đổi không
Bài 3: Hiệp hội người tiêu dùng muôn kiểm tra tuổi thọ của các bóng đèn (bulbs) đã chọn
ra 3 loại bóng khác nhau từ 4 nhà sản xuất (manufacturers). Họ thu được bảng phân tích
kết quả bằng phương pháp phân tích phương sai như sau: α=0,05
Source of Variation
SS
df
MS
F
Between types of bulbs
1454
“A”
“D”
“G”
Between manufacturers
739
“B”
“E”
“H”
Error
1193
“C”
“F”
a. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố; ; tổng cộng có bao nhiêu quan sát?
b. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các loại bóng đèn và
không có sự khác biệt giữa các nhà sản xuất.


Đề 5:
Bài 1: Có doanh thu của công ty Cocacola được phân tích bằng phương pháp san mũ
Holt-Winters cho kết quả dưới đây
Sample: 2003:1 2008:4
Included observations: 24
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: DOANHTHU
End of Period Levels:

Mean
Trend
Seasonals: 2008:1
2008:2
2008:3
2008:4

6088.584
49.95000
0.892118
1.086948
1.059183
0.961751

a. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 1 năm 2009
b. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 2 năm 2010
Bài 2: Một người làm thí nghiệm bằng cách tung hạt xúc xắc 70 lần và nhận được kết quả
như sau:
Số mặt
1
2
3
4
5
Số lần
9
14
13
15
8
Kiểm định xem số mặt nhận được có phải phân phối đều. α=0,05

6
11

Tổng số
70

Bài 3: Năm nhà phân tích chứng khoán (analysts) được yếu cầu phân tích lợi nhuận của 4
loại cổ phiếu (stocks) vào thời gian tới. Có bảng phân tích kết quả bằng phương pháp
phân tích phương sai như sau: α=0,05
Source of Variation
SS
df
MS
F
Between Analysts
74.6
“A”
“D”
“G”
Between Stocks
35.7
“B”
“E”
“H”
Error
82.2
“C”
“F”
a. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố; tổng cộng có bao nhiêu quan sát?
b. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các nhà phân tích và
không có sự khác biệt giũa các cổ phiếu.


Đề 6:
Bài 1: Có doanh thu của công ty Cocacola được phân tích bằng phương pháp san mũ
Holt-Winters cho kết quả dưới đây
Sample: 2003:1 2008:4
Included observations: 24
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: DOANHTHU
End of Period Levels:

Mean
Trend
Seasonals: 2008:1
2008:2
2008:3
2008:4

6088.584
49.95000
0.892118
1.086948
1.059183
0.961751

a. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 3 năm 2009
b. Dự báo doanh thu của công ty cho Quý 4 năm 2010
Bài 2: Để kiểm tra xem mức độ hài lòng với công việc có liên quan gi tới loại hình thời
gian làm việc hay không, 1 công ty đã điều tra nhân viên của họ và thu được bảng số liệu
sau:
Thời gian
Toàn thời gian
Bán thời gian
Tổng

Hài lòng
20
120
140

Không ý kiến
13
115
128

Không hài lòng
2
54
56

Tổng
35
289
324

Dùng kiểm định khi bình phương để kiểm tra tính độc lập của hai yếu tố này với α=0,05
Bài 3: Năm nhà phân tích chứng khoán (analysts) được yếu cầu phân tích lợi nhuận của 4
loại cổ phiếu (stocks) vào thời gian tới. Có bảng phân tích kết quả bằng phương pháp
phân tích phương sai như sau: α=0,05
Source of Variation
SS
df
MS
F
Between Analysts
77.6
“A”
“D”
“G”
Between Stocks
30.7
“B”
“E”
“H”
Error
80.2
“C”
“F”
c. Lập bảng phân tích phương sai 2 nhân tố; tổng cộng có bao nhiêu quan sát?
d. Viết cặp giả thiết và kiểm định không có sự khác biệt giữa các nhà phân tích và
không có sự khác biệt giũa các cổ phiếu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×