Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp lễ môn tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u nêu trong luậ n văn là trung thự c, đư ợ c các
đồ ng tác giả cho phép sử dụ ng và chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ mộ t công
trình nào khác.

Tác giả luậ n văn

Formatted: Line spacing: 1.5 lines,
Tab stops: 11.5 cm, Centered

Ngô Thế Anh

Formatted: Justified

Formatted: Font: Times New Roman,
12 pt
Formatted: Justified, Right: 0 cm

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×