Tải bản đầy đủ

Đánh giá sự hài lòng của học viên về dịch vụ đào tạo lái xe ôtô hạng b1 tại trường trung học GTVT huế

PHẦ N I: MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Việ c làm hài lòng khách hàng đã trở thành mộ t tài sả n quan trọ ng đố i vớ i các
doanh nghiệ p và tổ chứ c đơ n vị trong nỗ lự c nâng cao chấ t lư ợ ng dị ch vụ , để từ đó
nâng cao năng lự c cạ nh trạ nh củ a đơ n vị . Trong xu thế xã hộ i hoá các lĩnh vự c thì
vấ n đề quan tâm đế n nhu cầ u và nguyệ n vọ ng củ a khách hàng là vấ n đề số ng còn để
nâng cao uy tín và thư ơ ng hiệ u dị ch vụ củ a tổ chứ c đơ n vị .
Trong thờ i gian qua Trư ờ ng Trung họ c GTVT Huế là đơ n vị duy nhấ t đư ợ c
UBND tỉ nh Thừ a Thiên Huế giao nhiệ m vụ đào tạ o lái xe ôtô các hạ ng vớ i số lư ợ ng
đào tao gầ n 4.000 họ c viên /năm. Để đáp ứ ng nhu cầ u họ c lái xe ôtô trên đị a bàn
tỉ nh, năm 2009 UBND tỉ nh Thừ a Thiên Huế và Cụ c Đư ờ ng bộ Việ t Nam đã cấ p
giấ y phép thành lậ p thêm mộ t số cơ sở đào tạ o lái xe ôtô. Chính vì lẽ đó, đòi hỏ i
đơ n vị đào tạ o phả i không ngừ ng nâng cao chấ t lư ợ ng đào tạ o, hoàn thiệ n độ i ngũ
giáo viên, đầ u tư xây dự ng và phát triể n thiế t bị dạ y và họ c, đồ ng thờ i phả i tiế p cậ n
đư ợ c tâm tư tình cả m củ a khách hàng, hay nói cách khác đó là cả m nhậ n củ a khách
hàng về hoạ t độ ng đào tạ o như thế nào? Cụ thể là về cơ sở vậ t chấ t, thiế t bị , thủ tụ c
hồ sơ giao dị ch, phong cách và thái độ phụ c vụ , nộ i dung chư ơ ng trình đào tạ o... có
đáp ứ ng đư ợ c nhu cầ u mong đợ i và mứ c độ hài lòng củ a khách hàng hay không?

Đặ c biệ t vớ i đố i tư ợ ng khách hàng là họ c viên họ c lái xe ôtô không chuyên
nghiệ p (hạ ng B1) có nhữ ng đặ c điể m như đa dạ ng về độ tuổ i, về trình độ và môi
trư ờ ng công tác, nghĩa là có cả m nhậ n khác nhau về sử dụ ng dị ch vụ . Việ c đáp ứ ng
sự đa dạ ng đó để mang lạ i sự hài lòng cho khách hàng là vấ n đề bứ c thiế t đặ t ra
trong giai đoạ n cạ nh tranh hiệ n nay củ a đơ n vị .
Nhậ n thứ c đư ợ c điề u đó, trong thờ i gian gầ n đây, Trư ờ ng Trung họ c GTVT
Huế đã thự c hiệ n thăm dò ý kiế n củ a họ c viên họ c lái xe ôtô để nhìn nhậ n lạ i chấ t
lư ợ ng đào tạ o củ a nhà trư ờ ng và đề ra nhữ ng biệ n pháp nhằ m nâng cao chấ t lư ợ ng đáp
ứ ng sự hài lòng củ a họ c viên. Tuy nhiên vấ n đề quan tâm đế n khách hàng củ a nhà
trư ờ ng là chư a đúng mứ c, chư a thu thậ p ý kiế n củ a khách hàng mộ t cách có khoa họ c.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×