Tải bản đầy đủ

Đánh giá của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền thông đa phương tiện chăm sóc giáo dục educare trên địa bàn TT huế

PHẦ N THỨ
LỜ I MỞ

NHẤ T
ĐẦ U

1. TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI
Trong bố i cả nh hộ i nhậ p kinh tế toàn cầ u và sự phát triể n vư ợ t bậ c củ a công
nghệ thông tin hiệ n nay, khi mà các dị ch vụ truyề n thố ng về viễ n thông (điệ n thoạ i
thư ờ ng, fax,… ) bị giớ i hạ n bở i thờ i gian, không gian thì các dị ch vụ nộ i dung số
trên nề n truyề n thông đa phư ơ ng tiệ n đang rấ t sôi độ ng. Vớ i sự ra đờ i củ a rấ t nhiề u
dị ch vụ và sự vào cuộ c củ a hàng loạ t doanh nghiệ p, nó không hạ n chế về mặ t thờ i
gian mà có thể sử dụ ng 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuầ n, nó cũng không hạ n
chế về mặ t không gian trong mộ t quố c gia lãnh thổ mà có thể sử dụ ng trên khắ p thế
giớ i. Dị ch vụ nộ i dung số trên nề n truyề n thông đa phư ơ ng tiệ n là mả nh đấ t màu mỡ
hứ a hẹ n đem lạ i nhiề u lợ i nhuậ n cho các doanh nghiệ p cung cấ p dị ch vụ . Bên cạ nh
lợ i ích củ a doanh nghiệ p kinh doanh dị ch vụ thì dị ch vụ nộ i dung số này mang đế n
tiệ n ích đáng kể góp phầ n thúc đẩ y xã hộ i phát triể n trên tấ t cả các lĩnh vự c kinh tế ,
văn hóa, giáo dụ c, y tế , nghệ thuậ t…
Vớ i sự cạ nh tranh khố c liệ t trong lĩnh vự c viễ n thông hiệ n nay, câu hỏ i đặ t ra
cho VNPT Thừ a Thiên Huế là làm thế nào để tồ n tạ i và phát triể n? Đị nh hư ớ ng

chiế n lư ợ c kinh doanh các dị ch vụ viễ n thông như thế nào? Thị trư ờ ng khách hàng
đang có nhu cầ u gì? Phát triể n dị ch vụ dị ch vụ nộ i dung số gì trên nề n truyề n thông
đa phư ơ ng tiệ n để đư a đế n tiệ n ích cho khách hàng, cho xã hộ i nhiề u nhấ t, phát
triể n bề n vữ ng nhấ t?
Dị ch vụ cung cấ p thông tin hai chiề u giữ a phụ huynh và nhà trư ờ ng, tạ o ra mộ t
phư ơ ng tiệ n mớ i hữ u hiệ u trên nề n truyề n thông đa phư ơ ng tiệ n để phụ huynh cùng
nhà trư ờ ng chăm sóc sự nghiệ p giáo dụ c, họ c tậ p, rèn luyệ n củ a con em tố t hơ n –
Educare là đả m bả o sự thành đạ t về họ c vấ n và nhân cách củ a họ c sinh. Dị ch vụ
Educare đư ợ c mở ra nhằ m đáp ứ ng nhu cầ u thị trư ờ ng về sự nghiệ p giáo dụ c ngày
càng phát triể n, vừ a là mộ t độ ng thái chuyể n hư ớ ng công nghệ , dị ch vụ phù hợ p vớ i

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×