Tải bản đầy đủ

Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh quảng trị đến năm 2025

Lờ i cam đoan
Tôi tên là Lê Văn Phúc, lớ p Cao họ c Quả n trị kinh doanh (K14E – Quả ng Trị )
niên khóa 2013-2015 củ a Trư ờ ng Đạ i họ c kinh tế Huế - Đạ i Họ c Huế . Tôi xin cam
đoan Luậ n văn này là củ a tôi, số liệ u sử dụ ng có nguồ n gố c rõ ràng, các tài liệ u sử
dụ ng đư ợ c công bố công khai. Tôi xin chị u hòan tòan trách nhiệ m trư ớ c nhà trư ờ ng
về bả n luậ n văn này.
Tác giả luậ n văn

Lê Văn Phúc

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×