Tải bản đầy đủ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng tại công ty dai ichi life việt nam trên địa bàn thành phố đông hà

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c, chính xác và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan mọ i sự giúp đỡ cho việ c hoàn thành luậ n văn này đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Quả ng Trị , ngày 29 tháng 5 năm 2015
TÁC GIẢ

PHẠ M LỘ C ANH

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×