Tải bản đầy đủ

“ hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại doanh nghiệp thịnh phát

LỜ I CAM ĐOAN

Luậ n văn thạ c sĩ “ Hoàn thiệ n công tác quả n trị bán hàng tạ i doanh nghiệ p
Thị nh Phát”, chuyên ngành Quả n trị kinh doanh là công trình củ a riêng tôi.
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u đã đư ợ c sử dụ ng trong
luậ n văn này là trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Huế , ngày 09 tháng 04 năm 2015
Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Hả i Hà

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×