Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may huế

PHẦ N I
ĐẶ T VẤ N ĐỀ
1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Nhân lự c luôn đư ợ c xem là mộ t trong nhữ ng yế u tố tạ o nên sự thành công củ a
doanh nghiệ p. Mộ t doanh nghiệ p có thể có công nghệ hiệ n đạ i, chấ t lư ợ ng dị ch vụ
tố t, cơ sở hạ tầ ng vữ ng chãi như ng nế u nguồ n nhân lự c không đả m bả o chấ t lư ợ ng
thì doanh nghiệ p đó khó có thể tồ n tạ i lâu dài và tạ o dự ng đư ợ c lợ i thế cạ nh tranh.
Có thể nói chính yế u tố con ngư ờ i tạ o ra sự khác biệ t giữ a các doanh nghiệ p.
Đặ c biệ t khi nề n sả n xuấ t phát triể n dự a trên cơ sở công nghệ cao thì vai trò
củ a yế u tố con ngư ờ i ngày càng trở nên quan trọ ng, vì chỉ có lự c lư ợ ng lao độ ng
chấ t lư ợ ng cao mớ i có khả năng tiế p thu và áp dụ ng tiế n bộ khoa họ c kỹ thuậ t công
nghệ mớ i, sử dụ ng có hiệ u quả mọ i nguồ n lự c khác củ a tổ chứ c. Nhậ n thứ c rõ điề u
đó, các doanh nghiệ p cũng như các quố c gia hiệ n nay đã luôn xem việ c nâng cao
hiệ u quả sử dụ ng nguồ n nhân lự c như là mộ t chiế n lư ợ c nhằ m tạ o ra lợ i thế cạ nh
tranh cho mình.
Việ t Nam là nư ớ c có rấ t nhiề u doanh nghiệ p hoạ t độ ng trong lĩnh vự c sả n xuấ t
và kinh doanh hàng dệ t may (công ty Cổ phầ n Dệ t may Huế là mộ t trong số đó). Các
doanh nghiệ p càng nhiề u thì cạ nh tranh trên thị trư ờ ng càng trở nên gay gắ t. Hoạ t
độ ng trong môi trư ờ ng đó, vấ n đề đặ t ra cho các doanh nghiệ p nói chung và Công ty
Cổ phầ n Dệ t May Huế nói riêng là phả i làm cách nào để tồ n tạ i và phát triể n? Làm
sao để có thể tìm kiế m và thu hút ngày càng nhiề u khách hàng về phía mình, để dành

đư ợ c lợ i thế cạ nh tranh trên thị trư ờ ng? Sứ c ép này đòi hỏ i Công ty cổ phầ n Dệ t May
Huế phả i có các quan điể m mớ i, lĩnh hộ i đư ợ c nhữ ng phư ơ ng pháp và kỹ năng mớ i
trong quả n trị các yế u tố nguồ n lự c nói chung mà trư ớ c hế t là yế u tố nguồ n nhân lự c,
nhằ m tạ o ra sự khác biệ t và nâng cao hơ n nữ a năng lự c cạ nh tranh củ a mình.
Đứ ng trư ớ c bố i cả nh đó, nhằ m góp phầ n nâng cao hiệ u quả sử dụ ng lao độ ng
củ a Ngành Dệ t may Việ t Nam nói chung và tạ i Công ty Cổ phầ n Dệ t May Huế nói
riêng, tôi đã chọ n vấ n đề “Giả i pháp nâng cao hiệ u quả sử dụ ng nguồ n nhân lự c
tạ i Công ty Cổ phầ n Dệ t may Huế ” làm đề tài luậ n văn cao họ c củ a mình. Đây là
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×