Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro tại chi cục hải quan thủy an

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
----------

----------

TRẦ N TUẤ N LINH

GIẢ I PHÁP NÂNG CAO HIỆ U QUẢ
CÔNG TÁC QUẢ N LÝ RỦ I RO
TẠ I CHI CỤ C HẢ I QUAN THỦ Y AN

Chuyên ngành: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
Mã số

: 60 34 01 02

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:

TS. NGUYỄ N ĐĂNG HÀO

HUẾ , 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×