Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã bỉm sơn, tỉnh thanh hoá

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c, chính xác và chư a bao giờ sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi xin
cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và
các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 3 năm 2015
Ngư ờ i cam đoan

Nguyễ n Hả i

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×