Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quảng bình

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng:
Số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung thự c và chư a đư ợ c
sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Luậ n văn đã sử dụ ng thông tin từ nhiề u nguồ n khác nhau và đã đư ợ c chỉ rõ
nguồ n gố c
Quả ng Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2011
Tác giả

Trư ơ ng Tùng Giang

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×