Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm tôm thẻ chân trắng ở huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, luậ n văn này là kế t quả nghiên cứ u củ a tác giả dư ớ i sự
hư ớ ng dẫ n khoa họ c củ a Giáo viên hư ớ ng dẫ n.
Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này hoàn toàn
trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn tố t nghiệ p này
đã đư ợ c cả m ơ n, mọ i thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Huế , tháng 6 năm 2015
Tác giả

Phạ m Mậ u Tài

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×