Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CHIẾN lược THU hút KHÁCH HÀNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1. TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI
Hệ thố ng NH từ lâu đã đư ợ c ví như hệ thầ n kinh củ a nề n kinh tế . Nế u nó hoạ t
độ ng thông suố t, lành mạ nh và có hiệ u quả thì sẽ là tiề n đề để các nguồ n lự c tài
chính trong nề n kinh tế đư ợ c luân chuyể n, phân bổ và đư ợ c sử dụ ng đúng mụ c đích,
có hiệ u quả . Ngân hàng (NH) đã, đang và sẽ là cầ u nố i dẫ n dắ t và thúc đẩ y cho nề n
kinh tế phát triể n, không chỉ trong phạ m vi mộ t đị a phư ơ ng, mộ t quố c gia mà trên
phạ m vi toàn cầ u.
Việ c gia nhậ p Tổ chứ c thư ơ ng mạ i thế giớ i (WTO) đã mở ra cho Việ t Nam
nhữ ng cơ hộ i để chuyể n mình, vư ơ n ra tầ m quố c tế . Bên cạ nh nhữ ng lợ i thế cầ n
đư ợ c phát huy thì cũng tồ n tạ i không ít nhữ ng khó khăn, thách thứ c. Mộ t trong
nhữ ng thách thứ c đó là Việ t Nam đã cam kế t hệ thố ng NH củ a mình phả i mở cử a
rộ ng hơ n theo đúng lộ trình quy đị nh. Chính việ c này đã làm cho hệ thố ng NH củ a
chúng ta phả i chấ p nhậ n sự gia tăng nhanh chóng; sự cạ nh tranh củ a các NH thư ơ ng
mạ i (NHTM), NH nư ớ c ngoài vố n có nhiề u kinh nghiệ m, tiề m lự c tài chính…trong
khi chúng ta lạ i không đư ợ c hư ở ng bấ t kỳ mộ t ư u đãi nào. Việ c này dẫ n đế n các
NHTM Nhà nư ớ c hiệ n nay đang đứ ng trư ớ c nguy cơ bị cạ nh tranh bở i rấ t nhiề u
NHTM cổ phầ n và NH nư ớ c ngoài khác.

Nằ m trong bố i cả nh đó, thị trư ờ ng Thừ a Thiên Huế nói chung và thị xã Hư ơ ng
Thủ y nói riêng đã và đang là điể m đế n củ a khá nhiề u NH.
Ngân hàng Nông nghiệ p và phát triể n nông thôn (Agribank) Việ t Nam, chi
nhánh thị xã Hư ơ ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế (gọ i tắ t là Agribank Hư ơ ng Thủ y)
đư ợ c thành lậ p từ năm 1988, đư ợ c xem là NH có mặ t sớ m nhấ t và giữ vị trí là ngân
hàng duy nhấ t trong mộ t thờ i gian dài trên đị a bàn Hư ơ ng Thủ y. Đây là lợ i thế củ a
chi nhánh để có mộ t số lư ợ ng lớ n khách hàng (KH) thân thiế t, mố i quan hệ lâu dài
vớ i bạ n hàng. Tuy nhiên, trong nhữ ng năm trở lạ i đây, việ c xuấ t hiệ n các chi nhánh
củ a các NH khác như NH Công thư ơ ng, NH Sài Gòn thư ơ ng tín, NH chính sách…
khiế n cho vị thế dẫ n đầ u củ a chi nhánh trên đị a bàn ngày càng có nguy cơ đe dọ a.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×