Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thiên tân, tỉnh quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi tên là Nguyễ n Công Tuấ n, lớ p cao họ c Quả n trị kinh doanh (K14E
Quả ng Trị ) niên khoá 2013-2015 củ a Trư ờ ng Đạ i họ c kinh tế - Đạ i họ c Huế . Tôi
xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung thự c và
chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi xin chị u hoàn toàn trách nhiệ m
trư ớ c nhà trư ờ ng về bả n luậ n này.

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Công Tuấ n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×