Tải bản đầy đủ

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

2

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N HÀN THẢ O NGỌ C

HIỆ U QUẢ SẢ N XUẤ T KINH DOANH
CỦ A CÁC DOANH NGHIỆ P XÂY DỰ NG
TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2015
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×