Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP tạo lập và sử DỤNG vốn CHO các hộ NÔNG dân NGHÈO HUYỆN NGHĨA đàn, TỈNH NGHỆ AN

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.
Tôi cũng xin chị u hoàn toàn trách nhiệ m trư ớ c cơ sở đào tạ o và Hộ i đồ ng đánh
giá củ a trư ờ ng Đạ i họ c Kinh tế Huế về công trình và kế t quả nghiên cứ u đề tài luậ n
văn thạ c sĩ khoa họ c kinh tế củ a mình.
Huế , tháng 07năm 2012
Tác giả luậ n văn

Đậ u Thị Chung

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×