Tải bản đầy đủ

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh quảng bình

PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Xu hư ớ ng toàn cầ u hóa đã và đang diễ n ra mộ t cách mạ nh mẽ , tác độ ng trự c
tiế p đế n sự phát triể n củ a tấ t cả các quố c gia trên thế giớ i, đồ ng thờ i tạ o ra vô số cơ hộ i
lớ n cũng như nhữ ng thách thứ c không nhỏ đố i vớ i sự phát triể n củ a các doanh nghiệ p.
Không chỉ đố i vớ i các nư ớ c đang phát triể n mà ngay cả đố i vớ i các nư ớ c
phát triể n, sự tồ n tạ i củ a mô hình doanh nghiệ p nhỏ và vừ a (DNNVV) như là
mộ t tấ t yế u khách quan. Loạ i hình doanh nghiệ p này có vai trò rấ t quan trọ ng đố i
vớ i sự phát triể n nề n kinh tế củ a mộ t quố c gia như giả i quyế t việ c làm, giả m tỷ
lệ thấ t nghiệ p, tăng thu nhậ p cho nề n kinh tế , khai thác tố i đa các tiề m năng,
chuyể n dị ch cơ cấ u kinh tế , giả m bớ t sự chênh lệ ch giữ a các vùng, các khu vự c
kinh tế khác nhau…


Việ t Nam nói chung và ở tỉ nh Quả ng Bình nói riêng, sự phát triể n củ a các

DNNVV vẫ n còn nhiề u hạ n chế như quy mô vố n và lao độ ng chư a hợ p lý trong từ ng
lĩnh vự c hoạ t độ ng, trình độ tổ chứ c quả n lý còn thấ p kém, hiệ u quả hoạ t độ ng sả n

xuấ t kinh doanh còn thấ p… Đa số các doanh nghiệ p thiế u vố n đầ u tư kinh doanh,
thiế u thông tin về thị trư ờ ng, hiể u biế t về hệ thố ng pháp luậ t còn hạ n chế và chư a tiế p
cậ n đư ợ c công nghệ thông tin trong quả n lý doanh nghiệ p. Và đặ c biệ t là chư a đủ
năng lự c để lậ p kế hoạ ch kinh doanh, phư ơ ng án đầ u tư sả n xuấ t, chiế n lư ợ c tiế p cậ n
thị trư ờ ng cùng vớ i sứ c cạ nh tranh yế u nên bỏ lỡ các cơ hộ i kinh doanh và kinh
doanh kém hiệ u quả .
Nhữ ng vấ n đề ở trên đã tồ n tạ i rấ t lâu và ả nh hư ở ng lớ n đế n tình hình phát
triể n củ a bả n thân doanh nghiệ p và sự phát triể n chung củ a cả nề n kinh tế . Cùng vớ i
sự phát triể n củ a các doanh nghiệ p và sự lớ n mạ nh củ a nề n kinh tế , nhữ ng khó khăn
này có thể đư ợ c khắ c phụ c, hạ n chế nế u các doanh nghiệ p có sự nố i kế t chặ t chẽ và
hỗ trợ nhau về mọ i mặ t.
Các dị ch vụ hỗ trợ kinh doanh (DVHTKD) ra đờ i như là mộ t tấ t yế u nhằ m
hỗ trợ các DNNVV nhiề u hơ n trên mọ i lĩnh vự c củ a hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh.
Tuy nhiên, mứ c độ phát triể n còn ở mứ c thấ p xuấ t phát cả ở từ phía cung và phía

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×