Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng giao thông của công ty TNHH XDTH trường thịnh

PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1. TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI
Quá trình đổ i mớ i chuyể n từ nề n kinh tế kế hoạ ch hóa, tậ p trung, quan liêu, bao cấ p
sang nề n kinh tế thị trư ờ ng đị nh hư ớ ng xã hộ i chủ nghĩa buộ c các doanh nghiệ p phả i đố i
mặ t vớ i sự cạ nh tranh hế t sứ c gay gắ t. Sự thay đổ i cơ chế này đã làm cho không ít doanh
nghiệ p gặ p khó khăn, lúng túng trong sả n xuấ t và kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có không ít
doanh nghiệ p đã tìm đư ợ c nhữ ng hư ớ ng đi đúng đắ n, đạ t đư ợ c hiệ u quả kinh doanh cao,
đứ ng vữ ng và không ngừ ng phát triể n.
Xây dự ng giao thông là mộ t lĩnh vự c công nghiệ p đặ c thù. Khác vớ i các lĩnh vự c
khác, cạ nh tranh giữ a các doanh nghiệ p xây dự ng diễ n ra chủ yế u thông qua hình thứ c đấ u
thầ u do các chủ đầ u tư tổ chứ c. Từ khi Nhà nư ớ c ban hành "Qui chế đấ u thầ u" rồ i đế n “Luậ t
đấ u thầ u”, Nghị đị nh số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 hư ớ ng dẫ n thi hành
Luậ t đấ u thầ u và lự a chọ n nhà thầ u xây dự ng theo Luậ t xây dự ng, thì đấ u thầ u xây dự ng
giao thông thự c sự trở thành mộ t lĩnh vự c cạ nh tranh hế t sứ c gay gắ t giữ a các doanh nghiệ p
xây dự ng. Chính vì vậ y, vấ n đề nâng cao năng lự c cạ nh tranh trong đấ u thầ u xây dự ng giao
thông luôn là sự quan tâm hàng đầ u củ a các doanh nghiệ p xây dự ng.
Công ty TNHH XDTH Trư ờ ng Thị nh là mộ t doanh nghiệ p vớ i nhiề u ngành nghề
SXKD khác nhau, trong đó ngành sả n xuấ t kinh doanh chủ đạ o mang lạ i doanh thu và lợ i

nhuậ n cao nhấ t củ a Công ty là lĩnh vự c Xây dự ng các Công trình Giao thông. Công ty là
mộ t trong nhữ ng doanh nghiệ p xây dự ng ra đờ i sớ m và có qui mô lớ n trên đị a bàn Quả ng
Bình.
Tuy nhiên, trong bố i cả nh mớ i Công ty vẫ n còn mộ t số hạ n chế như hiệ u quả kinh
doanh chư a thậ t cao, đang chị u áp lự c cạ nh tranh lớ n củ a mộ t số doanh nghiệ p xây dự ng
khác, đặ c biệ t là trong lĩnh vự c cạ nh tranh đấ u thầ u xây dự ng giao thông.
Vì vậ y, vấ n đề nâng cao năng lự c cạ nh tranh đấ u thầ u có mộ t vai trò hế t sứ c quan
trọ ng, có ý nghĩa quyế t đị nh đố i vớ i sự thành công và phát triể n củ a Công ty.
Xuấ t phát từ nhậ n thứ c trên, là mộ t cán bộ nhiề u năm công tác ở Công ty tôi đã
chọ n đề tài "Giả i pháp nâng cao năng lự c cạ nh tranh đấ u thầ u xây dự ng giao thông củ a
Công ty TNHH XDTH Trư ờ ng Thị nh" làm luậ n văn thạ c s củ a mình.
2. MỤ C TIÊU NGHIÊN CỨ U CỦ A ĐỀ TÀI
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×