Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần sông mã, thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c
và đư ợ c phép công bố .

Huế , ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tác giả luậ n văn

Phạ m Quang Tài

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×