Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần trường sơn – thừa thiên huế

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHAN HỒ NG SƠ N

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG NGUỒ N NHÂN LỰ C
TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N TRƯ Ờ NG SƠ N –

THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ

: 60 34 01 02

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:PGS.TS. BÙI ĐỨ C TÍNH


HUẾ , 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×