Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế

PHẦ N I
ĐẶ T VẤ N ĐỀ
1. Lý do chọ n đề tài
Chứ c năng chủ yế u củ a các ngân hàng Thư ơ ng mạ i là hoạ t độ ng trên nhiề u lĩnh
vự c như : Tín dụ ng, đầ u tư , huy độ ng, bả o lãnh… Trong đó, hoạ t độ ng tín dụ ng là
hoạ t độ ng cơ bả n nhấ t củ a các Ngân hàng thư ơ ng mạ i, mang lạ i thu nhậ p chủ yế u cho
ngân hàng, chiế m 70-80% tổ ng thu nhậ p, có tính quyế t đị nh đố i vớ i sự phát triể n và
ổ n đị nh củ a các ngân hàng. Tuy nhiên, trong nề n kinh tế thị trư ờ ng và trong quá trình
hộ i nhậ p – phát triể n, vớ i sự ra đờ i củ a nhiề u Ngân hàng thư ơ ng mạ i đã tạ o ra sự cạ nh
tranh lớ n trong hệ thố ng Ngân hàng. Do đó, việ c nâng cao chấ t lư ợ ng hoạ t độ ng tín
dụ ng đã, đang và sẽ là mố i quan tâm hàng đầ u củ a các ngân hàng. Ngân hàng Nông
nghiệ p và Phát triể n nông thôn là mộ t ngân hàng lớ n, có mạ ng lư ớ i hoạ t độ ng rộ ng
nên có nhiề u thuậ n lợ i và cũng gặ p không ít khó khăn phứ c tạ p khi triể n khai các hoạ t
độ ng dị ch vụ . Vì vậ y, nâng cao chấ t lư ợ ng hoạ t độ ng tín dụ ng có ý nghĩa cự c kỳ quan
trọ ng đố i vớ i sự phát triể n củ a Ngân hàng trong tư ơ ng lai.
Từ lý do đó, tôi đã chọ n đề tài: “Nâng cao chấ t lư ợ ng hoạ t độ ng tín dụ ng
củ a Ngân hàng Nông nghiệ p và Phát triể n nông thôn tỉ nh Thừ a Thiên Huế ”
làm đề tài nghiên cứ u khoa họ c cho luậ n văn Thạ c sĩ củ a mình.
2. Mụ c tiêu nghiên cứ u
- Hệ thố ng hoá nhữ ng vấ n đề lý luậ n và phân tích thự c trạ ng về chấ t lư ợ ng
hoạ t độ ng tính dụ ng tạ i Ngân hàng Nông nghiệ p và Phát triể n nông thôn tỉ nh Thừ a

Thiên Huế .
- Đề xuấ t mộ t số giả i pháp và kiế n nghị nhằ m nâng cao chấ t lư ợ ng hoạ t độ ng
tín dụ ng tạ i Ngân hàng Nông nghiệ p và Phát triể n nông thôn tỉ nh Thừ a Thiên Huế .
3. Đố i tư ợ ng và phạ m vi nghiên cứ u
- Đố i tư ợ ng nghiên cứ u củ a đề tài là hoạ t độ ng dị ch vụ tín dụ ng và các khách
hàng đang sử dụ ng dị ch vụ tín dụ ng củ a Ngân hàng Nông nghiệ p và Phát triể n nông
thôn tỉ nh Thừ a Thiên Huế .

1



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×