Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện đức thọ, tỉnh hà tĩnh

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
chư a bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c
cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Huế , tháng 10 năm 2015
XÁC NHẬ N CỦ A GIÁO VIÊN HƯ Ớ NG DẪ N

TÁC GIẢ LUẬ N VĂN

PGS.TS. Trầ n Hữ u Tuấ n

Nguyễ n Viế t Chiế n

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×