Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách tham quan vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài luậ n văn thạ c sĩ kinh tế “Nâng cao chấ t lư ợ ng dị ch
vụ đố i vớ i khách tham quan Vư ờ n Quố c gia Phong Nha Kẻ Bàng” là công trình
nghiên cứ u mộ t cách nghiêm túc củ a riêng bả n thân tôi và chư a đư ợ c ai công bố
dư ớ i bấ t kỳ hình thứ c nào. Các số liệ u và thông tin đư ợ c nêu trong luậ n văn này đề u
có nguồ n góc rõ ràng, trung thự c và đư ợ c phép công bố .

Quả ng Bình, ngày 09 tháng 7 năm 2012
Tác giả đề tài

Lư u Minh Ngọ c

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×