Tải bản đầy đủ

HUY ĐỘNG vốn xây DỰNG NÔNG THÔN mới TRÊN địa BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Sau 25 năm thự c hiệ n đư ờ ng lố i đổ i mớ i, dư ớ i sự lãnh đạ o củ a Đả ng,
kinh tế nư ớ c ta đã đạ t đư ợ c nhữ ng thành tự u quan trọ ng. Nề n kinh tế hàng hóa
dầ n hình thành, phát triể n và thích nghi vớ i cơ chế thị trư ờ ng. Môi trư ờ ng đầ u
tư đư ợ c hoàn thiệ n, hệ thố ng thị trư ờ ng đa dạ ng hóa, khoa họ c công nghệ ứ ng
dụ ng trong công nghiệ p, dị ch vụ và nông nghiệ p ngày càng đư ợ c tăng cao, lự c
lư ợ ng lao độ ng đư ợ c quan tâm đào tạ o đạ t chấ t lư ợ ng, đáp ứ ng yêu cầ u trong
nhiề u ngành nghề quan trọ ng.
Trong tiế n trình hộ i nhậ p và phát triể n sôi độ ng ngày nay, Đả ng và Nhà nư ớ c
ta đã chú trọ ng tớ i việ c nâng cao chấ t lư ợ ng phát triể n nề n kinh tế theo hư ớ ng bề n
vữ ng, mở rộ ng phát triể n sả n xuấ t, nâng cao yế u tố nộ i lự c, tăng cư ờ ng tính chủ

AL

độ ng và năng lự c cạ nh tranh củ a nề n kinh tế quố c nộ i. Nhữ ng thành tự u đạ t đư ợ c

N


trong nhữ ng năm qua là yế u tố đáng mừ ng trong mụ c tiêu đế n năm 2020 nư ớ c ta

FI

phấ n đấ u cơ bả n trở thành nư ớ c công nghiệ p.
Vớ i truyề n thố ng là mộ t nư ớ c nông nghiệ p, hơ n 70% dân số số ng ở nông
thôn, 75% lao độ ng nông nghiệ p, công cuộ c CNH-HĐH nông nghiệ p, nông thôn là
chiế n lư ợ c quan trọ ng hàng đầ u củ a đấ t nư ớ c ta. Nhậ n thứ c đư ợ c nhiệ m vụ trọ ng
yế u này, Nghị quyế t về nông nghiệ p, nông dân, nông thôn đã ra đờ i nhằ m có nhữ ng
bư ớ c đi, hư ớ ng đầ u tư thích hợ p cho vấ n đề tam nông.
Nghị quyế t 26-NQ/TW ngày 28/5/2008 củ a Ban Chấ p hành Trung ư ơ ng
Đả ng khóa X đư ợ c coi như là mộ t văn kiệ n quan trọ ng đầ u tiên cho vấ n đề tam
nông. Nghị quyế t đư a ra nhằ m tạ o chuyể n biế n mạ nh mẽ trong sả n xuấ t nông
nghiệ p, kinh tế nông thôn và nâng cao đờ i số ng nhân dân trên cơ sở đẩ y mạ nh phát
triể n nông nghiệ p, xây dự ng kế t cấ u hạ tầ ng kinh tế - xã hộ i nông thôn, nhấ t là ở các
vùng còn nhiề u khó khăn; tăng cư ờ ng nghiên cứ u và chuyể n giao khoa họ c - công
nghệ tiên tiế n, tạ o bư ớ c độ t phá trong đào tạ o nhân lự c; tăng cư ờ ng công tác xoá

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×