Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty lâm công nghiệp bắc quảng bình

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong Luậ n văn này là trung
thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Mọ i sự giúp đỡ cho việ c
thự c hiệ n Luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã
đư ợ c chỉ rỏ nguồ n gố c rõ ràng và phép công bố .
Huế , ngày 10 tháng 06 năm 2010
Họ c viên thự c hiệ n

Bùi Xuân Dũng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×