Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG sản PHẨM DỊCH vụ tại KHÁCH sạn DUY tân HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn là trung
thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ
nguồ n gố c.

Họ c viên

Hoàng Thị Thanh Thuý

i



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×