Tải bản đầy đủ

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc của công ty cổ phần dệt may huế trên địa bàn thành phố huế

MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Dệ t may là mộ t trong nhữ ng ngành có truyề n thố ng phát triể n lâu đờ i tạ i Việ t
Nam, các sả n phẩ m củ a ngành đặ c biệ t là sả n phẩ m may mặ c trự c tiế p phụ c vụ đờ i
số ng dân sinh và hình thành bả n sắ c văn hóa riêng củ a ngư ờ i Việ t. Đây cũng là mộ t
trong nhữ ng ngành thu hút nhiề u lao độ ng, có ả nh hư ở ng rấ t lớ n đế n vấ n đề ổ n đinh
thu nhậ p và việ c làm củ a ngư ờ i dân trong toàn xã hộ i.
Cùng vớ i tiế n trình hộ i nhậ p kinh tế thế giớ i, ngành dệ t may đã phát huy
nhiề u lợ i thế trong nư ớ c để phát triể n trở thành ngành đóng góp vào sự tăng trư ở ng
GDP ấ n tư ợ ng củ a Việ t Nam trong nhiề u năm qua và trở thành mộ t trong nhữ ng
ngành công nghiệ p mũi nhọ n củ a đấ t nư ớ c. Hiệ n nay, Dệ t may là ngành có kim
ngạ ch xuấ t khẩ u lớ n nhấ t củ a nư ớ c ta.
Tuy nhiên, trong điề u kiệ n suy thoái kinh tế toàn cầ u, xuấ t khẩ u gặ p rấ t nhiề u
khó khăn, nhiề u công ty đóng cử a, công nhân mấ t việ c làm thì vai trò củ a thị trư ờ ng
trong nư ớ c đã trở nên hế t sứ c quan trọ ng. Thị trư ờ ng trong nư ớ c là cơ sở cho sự
phát triể n bề n vữ ng củ a nề n kinh tế do ít bị phụ thuộ c vào sự biế n độ ng củ a kinh tế
thế giớ i. Có thể nói, thị trư ờ ng trong nư ớ c là điể m tự a vữ ng chắ c cho các doanh
nghiệ p khi thị trư ờ ng ngoài nư ớ c gặ p nhữ ng biế n độ ng bấ t lợ i.

Ý thứ c đư ợ c tầ m quan trọ ng củ a thị trư ờ ng nộ i đị a, hiệ n nay đã có rấ t nhiề u
doanh nghiệ p, nhiề u ngành đã nỗ lự c hế t mình trong việ c chiế m lĩnh lạ i thị trư ờ ng nộ i
đị a bằ ng chấ t lư ợ ng và uy tín củ a mình. Đố i vớ i ngành Dệ t may, hàng may mặ c nộ i đị a
đã có nhiề u thư ơ ng hiệ u nổ i tiế ng, có vị thế vữ ng chắ c trên thị trư ờ ng trong nư ớ c. Việ c
chiế m lĩnh lạ i thị trư ờ ng nộ i đị a đã gặ t hái đư ợ c nhữ ng thành công nhấ t đị nh.
Trong quá trình chiế m lĩnh lạ i thị trư ờ ng nộ i đị a, việ c phân tích nghiên cứ u,
đánh giá tiề m năng củ a từ ng phân khúc thị trư ờ ng hay từ ng thị trư ờ ng nhỏ lẻ cũng như
xác đị nh đư ợ c năng lự c cạ nh củ a sả n phẩ m củ a mình trên mỗ i phân khúc, thị trư ờ ng đó
là mộ t việ c làm hế t sứ c quan trọ ng đố i vớ i mỗ i doanh nghiệ p. Xác đị nh đư ợ c vị thế ,
chỗ đứ ng củ a mình là mộ t trong nhữ ng yế u tố quyế t đị nh thành công củ a doanh nghiệ p.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×