Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của sản phẩm mây tre đan tại HTX mây tre - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của sản phẩm mây tre đan tại HTX mây tre đan bao la, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi tên: Tôn Nữ Hoài Anh
Là họ c viên cao họ c K14A, chuyên ngành Quả n trị kinh doanh Trư ờ ng Đạ i
họ c Kinh tế Huế .
Tôi xin cam đoan nghiên cứ u “Nâng cao năng lự c tiế p cậ n thị trư ờ ng củ a
sả n phẩ m mây tre đan tạ i HTX mây tre đan Bao La, huyệ n Quả ng Điề n, tỉ nh
Thừ a Thiên Huế ” là kế t quả củ a quá trình họ c tậ p, nghiên cứ u khoa họ c và nghiêm
túc. Các số liệ u trong luậ n văn đư ợ c thu thậ p từ thự c tế có nguồ n gố c rõ ràng, đáng
tin cậ y, đư ợ c xử lý trung thự c và khách quan.
Tôi xin chị u trách nhiệ m về nghiên cứ u củ a mình.

Họ c viên

Tôn Nữ Hoài Anh

i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×