Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh kontum

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Kon Tum, ngày

tháng

năm2012

Tác giả luậ n văn

HOÀNG THỊ HỒ NG NHUNG

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×