Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CÔNG TY hữu hạn XI MĂNG LUKS VIỆT NAM

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các số liệ u,
thông tin đư ợ c sử dụ ng trong Luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng, trung thự c và
đư ợ c phép công bố .

Huế , ngày 25 tháng 10 năm 2011
Họ c viên thự c hiệ n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×