Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại KHÁCH sạn HƯƠNG GIANG

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng, đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các số
liệ u và kế t qủ a nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng
để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam đoan mọ i sự giúp đỡ cho việ c hoàn
thành luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n đề u đư ợ c chỉ rõ
nguồ n gố c.

Tác giả

NGUYỄ N HỮ U QUYỀ N

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×