Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố huế

PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1.TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI
Thuế ra đờ i và phát triể n gắ n liề n vớ i sự hình thành và phát triể n củ a Nhà
nư ớ c và là mộ t đòi hỏ i khách quan đố i vớ i sự tồ n tạ i củ a Nhà nư ớ c đó. Do vậ y, thuế
là mộ t khoả n đóng góp mang tính bắ t buộ c, cư ỡ ng chế , pháp lý cao, là nguồ n thu
chủ yế u cho ngân sách Nhà nư ớ c. Trong các đố i tư ợ ng chị u thuế , kinh tế ngoài quố c
doanh là đố i tư ợ ng có số thuế phả i thu chiế m tỷ trọ ng cao trong ngân sách Nhà
nư ớ c, đư ợ c xem là thành phầ n kinh tế phát triể n mạ nh mẽ và năng độ ng nhấ t. Song
cũng là thành phầ n kinh tế đa dạ ng và phứ c tạ p nhấ t. Trong 10 năm triể n khai áp
dụ ng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đố i vớ i thành phầ n kinh tế này đã nả y sinh không
ít nhữ ng khó khăn, vư ớ ng mắ c. Vậ y, làm thế nào để luậ t thuế GTGT thự c sự đi vào
cuộ c số ng, phát huy hế t các vai trò, tác dụ ng và nhữ ng ư u điể m nổ i bậ t củ a nó. Vấ n
đề quả n lý thu thuế GTGT đố i vớ i khu vự c kinh tế NQD như thế nào? Đó là mộ t
câu hỏ i cấ p bách đặ t ra cầ n có nhữ ng giả i pháp.
Thành phố Huế là trung tâm củ a tỉ nh Thừ a Thiên Huế , thu ngân sách hàng
năm củ a Thành phố chiế m tỷ trọ ng lớ n trong tổ ng thu ngân sách củ a Tỉ nh. Trong
đó, khoả n thu thuế GTGT củ a doanh nghiệ p ngoài quố c doanh là mộ t trong nhữ ng
khoả n thu chủ yế u, góp phầ n quan trọ ng quyế t đị nh hoàn thành nhiệ m vụ thu ngân

sách củ a Thành phố , củ a Tỉ nh.
Công tác quả n lý thu thuế GTGT trong nhữ ng năm qua củ a Thành phố đã đạ t
đư ợ c nhiề u kế t quả . Tuy nhiên, mộ t số khâu trong công tác thu thuế GTGT vẫ n còn
nhữ ng điể m hạ n chế . Số thu thuế GTGT luôn hoàn thành vư ợ t mứ c kế hoạ ch và có
tố c độ tăng cao, như ng số thu đó vẫ n chư a tư ơ ng xứ ng vớ i tiề m năng củ a Thành
phố , nhiề u nguồ n thu chư a đư ợ c khai thác. Đặ c biệ t, tình hình thấ t thu thuế vẫ n
đang diễ n ra ở mộ t số lĩnh vự c như : thư ơ ng mạ i, ăn uố ng, khách sạ n, dị ch vụ . Tình
trạ ng doanh nghiệ p đăng ký kinh doanh như ng không khai thuế , nộ p thuế vẫ n còn
như ng chư a có giả i pháp hữ u hiệ u để xử lý; tỷ lệ nợ thuế vẫ n còn cao.
Vì thế , để phát huy vai trò quả n lý vĩ mô nề n kinh tế và huy độ ng nguồ n thu

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×