Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN

Đề tài luậ n văn thạ c sĩ “Nâng cao hiệ u quả hoạ t độ ng kinh doanh củ a các
doanh nghiệ p nhỏ và vừ a trên đị a bàn thành phố Đông Hà tỉ nh Quả ng Trị ” do
họ c viên Lê Thị Phư ơ ng Anh thự c hiệ n dư ớ i sự hư ớ ng dẫ n củ a PGS.TS. Mai Văn
Xuân.
Tôi xin cam đoan rằ ng: Số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn là trung
thự c, chính xác và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ bấ t cứ mộ t họ c vị nào; các thông
tin trích dẫ n đề u đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Huế , tháng 6 năm 2015
Tác giả

Lê Thị Phư ơ ng Anh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×