Tải bản đầy đủ

Xác định lợi thế cạnh tranh của công ty TNHH bia huế thông qua việc phân tích chuỗi giá trị bia huda

MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Nhữ ng năm gầ n đây, kinh tế Việ t Nam ngày càng hộ i nhậ p sâu vào nề n kinh
tế thế giớ i. Thị trư ờ ng củ a tấ t cả các loạ i hàng hóa biế n đổ i mộ t cách nhanh chóng,
ranh giớ i giữ a các vùng miề n về mộ t chủ ng loạ i hàng hóa nào đó dầ n bị xóa nhòa.
Cạ nh tranh giữ a các công ty, đặ c biệ t là các công ty cùng sả n xuấ t mộ t loạ i hàng
hóa nào đó ngày càng trở nên khố c liệ t.
Để cạ nh tranh trong bấ t kỳ ngành nào, các công ty phả i thự c hiệ n mộ t loạ t
nhữ ng hoạ t độ ng riêng rẽ như thự c hiệ n đơ n hàng, tiế p xúc khách hàng, lắ p ráp sả n
phẩ m, đào tạ o nhân viên v.v… Chính các hoạ t độ ng này, vố n ở tầ m nhỏ hẹ p hơ n
các chứ c năng như marketing hay R&D (Research & Development: Nghiên cứ u và
Phát triể n), mớ i là nơ i phát sinh chi phí và tạ o ra giá trị cho ngư ờ i mua. Chính
chúng mớ i là các đơ n vị cơ bả n (basic unites) củ a lợ i thế cạ nh tranh.
Xác đị nh lợ i thế cạ nh tranh trên cơ sở phân tích chuỗ i giá trị (Value chain) –
là mộ t cách để hệ thố ng hóa các hoạ t độ ng trong doanh nghiệ p trong mố i quan hệ
liên kế t chặ t chẽ và tư ơ ng tác lẫ n nhau, là cơ sở để tư duy mộ t cách chiế n lư ợ c về
các hoạ t độ ng đồ ng thờ i đánh giá chi phí và vai trò tư ơ ng đố i củ a chúng trong việ c
khác biệ t hóa. Khác biệ t giữ a giá trị (Mứ c mà ngư ờ i mua sẳ n sàng thanh toán cho

mộ t sả n phẩ m, dị ch vụ ) vớ i chi phí thự c hiệ n các hoạ t độ ng cầ n thiế t để tạ o ra sả n
phẩ m/dị ch vụ ấ y sẽ quyế t đị nh mứ c lợ i nhuậ n.
Việ c phân tích chuỗ i giá trị giúp ta hiể u rõ các nguồ n gố c củ a giá trị cho
ngư ờ i mua (buyer value), bả o đả m mộ t mứ c giá cao hơ n cho sả n phẩ m, cũng như lý
do tạ i sao sả n phẩ m này có thể thay thế sả n phẩ m khác. Chiế n lư ợ c khác biệ t hóa là
mộ t cách sắ p sế p và kế t hợ p nộ i tạ i các hoạ t độ ng mộ t cách nhấ t quán, phân biệ t rõ
ràng doanh nghiệ p này vớ i doanh nghiệ p khác.
Việ c xác đị nh lợ i thế cạ nh tranh trong mộ t doanh nghiệ p có vai trò vô cùng
quan trọ ng, giúp doanh nghiệ p biế t đư ợ c điể m mạ nh cầ n phát huy và điể m yế u cầ n

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×