Tải bản đầy đủ

VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả

Dư ơ ng Thị Phư ợ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×