Tải bản đầy đủ

Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

PHẦ N I: MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Thuế là nguồ n thu chủ yế u củ a NSNN. Nguồ n thu từ thuế đáp ứ ng phầ n lớ n
nhu cầ u chi tiêu củ a Nhà nư ớ c, giúp Nhà nư ớ c tạ o thế chủ độ ng về vố n, kinh phí để
thự c hiệ n tố t chứ c năng, nhiệ m vụ củ a mình.
Nhậ n thư c tầ m quan trọ ng củ a thuế , ngay từ nhữ ng ngày đầ u thành lậ p nư ớ c,
Đả ng và Nhà nư ớ c ta đã hế t sứ c quan tâm đế n công tác thuế . Qua nhiề u lầ n sử a đổ i,
bổ sung chính sách thuế ngày càng đư ợ c hoàn thiệ n, phù hợ p hơ n vớ i điề u kiệ n kinh
tế xã hộ i củ a đấ t nư ớ c và có xu thế hộ i nhậ p vớ i nề n kinh tế thế giớ i. Công cuộ c cả i
cách thuế bư ớ c hai vớ i nộ i dung chính là thay thế thuế doanh thu và thuế lợ i tứ c
bằ ng thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhậ p doanh nghiệ p (TNDN) đã tạ o
nên nhữ ng chuyể n biế n mớ i trong việ c thự c thi các chính sách thuế .
Mộ t trong nhữ ng bư ớ c độ t phá trong công tác quả n lý thuế đó là Luậ t Quả n
lý thuế đư ợ c Quố c hộ i khóa XI thông qua ngày 29/11/2006, có hiệ u lự c từ ngày
1/7/2007. Theo đó, cơ quan thuế quả n lý thuế theo cơ chế tự khai, tự tính tự nộ p
thuế . Đây là phư ơ ng thứ c quả n lý tiên tiế n, hiệ n đạ i đang đư ợ c hầ u hế t các nư ớ c
trên thế giớ i áp dụ ng. Theo cơ chế quả n lý thuế này các tổ chứ c, cá nhân nộ p thuế
căn cứ vào kế t quả hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a mình tự kê khai, tự nộ p tiề n

thuế vào ngân sách Nhà nư ớ c. Cơ quan thuế không can thiệ p vào quá trình thự c
hiệ n nghĩa vụ thuế củ a tổ chứ c cá nhân kinh doanh, vì thế nâng cao vai trò trách
nhiệ m củ a tổ chứ c, cá nhân đố i vớ i việ c chấ p hành pháp luậ t thuế , giúp cơ sở sở sả n
xuấ t kinh doanh hạ n chế đư ợ c các sai sót, các sai phạ m do thiế u hiể u biế t gây ra,
giả m thiể u đư ợ c nhữ ng chi phí không cầ n thiế t cho cơ sở sả n xuấ t kinh doanh và cơ
quan thuế . Bên cạ nh đó, cơ quan thuế sẽ có điề u kiệ n tậ p trung nguồ n lự c phụ c vụ
cho việ c tư vấ n hỗ trợ cho tổ chứ c, cá nhân nộ p thuế , tăng cư ờ ng công tác thanh tra,
kiể m tra các cơ sở sả n xuấ t kinh doanh có vi phạ m pháp luậ t thuế , tạ o điề u kiệ n cho
cơ quan thuế tổ chứ c quả n lý thuế hiệ u quả .

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×