Tải bản đầy đủ

Tăng cường công tác quản lý thu thuế tại cục thuế tỉnh quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c, chính xác và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n sử dụ ng trong luậ n văn đề u đư ợ c chỉ rõ
nguồ n gố c.

Đông Hà, ngày 01 tháng 8 năm 2011
Ngư ờ i cam đoan

Phạ m Thị Thủ y Vân

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×