Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHO bạc NHÀ nước THỪA THIÊN HUẾ

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực, chính xác và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào, mọi sự giúp
đỡ cho việc hoàn thành luận văn này đã được cảm ơn.
Tôi xin cam đoan rằng, các thông tin trích dẫn sử dụng trong luận văn đã
được chỉ rõ nguồn gốc.

Ế

Huế, tháng 11 năm 2011́H

U

Người cam đoan

Đ
A


̣I H

O

̣C

K

IN

H

Trần Phú Hảo

i


LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và
cộng tác của các tập thể và cá nhân.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh Tế Huế,
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau đại học, các Thầy, các

Ế

Cô và các học viên lớp cao học quản trị kinh doanh K10A – Trường Đại học Kinh

U

tế Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên

́H

cứu và hoàn thành luận văn này.Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến GS.TS. Nguyễn Tài Phúc
– Người trực tiếp hướng dẫn đã tận tình, chu đáo giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn

H

này.

IN

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các phòng ban và các Kho bạc Nhà
nước huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đã tạo

K

điều kiện thuận lợi, nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này!

̣C

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn

O

bè và người thân trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn!

Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Đ
A

̣I H

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!

Tác giả luận văn

Trần Phú Hảo

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN
Họ và tên học viên: TRẦN PHÚ HẢO
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2009-2011
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC
Tên đề tài: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ
NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
1. Tính cấp thiết của đề tài:

Ế

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực cơ bản, có ý nghĩa quyết định

U

tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị và các tổ chức. Kho bạc Nhà nước

́H

là một trong những cơ quan quản lý nhà nước có những nét đặc thù riêng và đangtrên đà phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế. Do vậy, xây
dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là một yêu cầu cấp thiết đối
với hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung và Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

H

nói riêng. Xuất phát từ những vấn đề nói trên, tôi lựa chọn đề tài: “Phát triển

K

luận văn thạc sỹ của mình.

IN

nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu

̣C

2. Phương pháp nghiên cứu:

O

Để đạt được mục đích của đề tài, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử

̣I H

dụng các phương pháp sau: Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử;
Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; Phương pháp tổng hợp và xử

Đ
A

lý số liệu được tiến hành trên phần mềm Excel, SPSS và Phương pháp chuyên gia,
chuyên khảo.

3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn:
Đề tài đi sâu phân tích làm rõ về cơ sở lý luận và thực tiễn của nguồn nhân

lực nói chung và nguồn nhân lực tại KBNN Thừa Thiên Huế nói riêng. Đánh giá
thực trạng nguồn nhân lực, từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện về cơ chế, chính sách quản lý cán bộ, chính sách thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao, bố trí sắp xếp và sử dụng CBCC nhằm phát huy hiệu quả,
góp phần phát triển nguồn nhân lực tại KBNN Thừa Thiên Huế .

iii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Hệ thống quản lý trái phiếu Kho bạc

CBCC

Cán bộ công chức

CTMT

Chương trình mục tiêu

ĐTBD

Đào tạo bồi dưỡng

ĐTKB

Đầu tư Kho bạc

ĐTPT

Đầu tư phát triển

KBNN

Kho bạc Nhà nước

KHKB

Kế hoạch Kho bạc

KQKB

Kho quỹ Kho bạc

KTKB

Kế toán Kho bạc

NSNN

Ngân sách nhà nước

QLNN

Quản lý nhà nước

TABMIS

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc

TCS

Hệ thống thu thuế trực tiếp

Xã hội chủ nghĩa
Xây dựng cơ bản

Đ
A

XDCB

U
́HH

IN

K
O

Thanh toán điện tử

̣I H

XHCN

Thanh toán bù trừ

̣C

TTBT
TTĐT

Ế

BMS

iv


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

U

Ế

Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức tại văn phòng KBNN Thừa Thiên Huế............................37́H

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1 Mức độ hài lòng của CBCC đối với công việc hiện tại ......................60

H

Biểu đồ 2.2 Mức độ hài lòng của CBCC về thực trạng nguồn nhân lực trong đơn

IN

vị..........................................................................................................61

K

Biểu đồ 2.3 Mức độ hài lòng của CBCC về chế độ đãi ngộ, cơ sở vật chất, môi

̣C

trường làm việc ...................................................................................62

O

Biểu đồ 2.4 Mức độ hài lòng của khách hàng bên ngoài về trình độ chuyên môn và

̣I H

phong cách giao dịch của CBCC tại KBNN Thừa Thiên Huế ...........64
Biểu đồ 2.5 Mức độ hài lòng của khách hàng giao dịch đối với công tác quản lý

Đ
A

CBCC tại KBNN Thừa Thiên Huế .....................................................65

Biểu đồ 2.6 Các nội dung cần cải tiến để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của
nhóm CBCC........................................................................................66

v
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×