Tải bản đầy đủ

Phát triển làng nghề sản xuất mây tre đan và làng nghề sản xuất nón lá trên địa bàn tỉnh quảng bình

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi tên là Đào Anh Tuấ n, xin cam đoan: Luậ n văn “Phát triể n làng nghề
sả n xuấ t mây tre đan và làng nghề sả n xuấ t nón lá trên đị a bàn tỉ nh Quả ng
Bình” là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u, thông tin đư ợ c sử dụ ng trong luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng,
trung thự c và chư a từ ng đư ợ c công bố tạ i bấ t kỳ công trình nào khác.

Quả ng Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2012
Ngư ờ i cam đoan

Đào Anh Tuấ n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×