Tải bản đầy đủ

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại OCEAN BANK

LỜ I CẢ M Ơ N
Trư ớ c tiên, Tôi xin chân thành gở i lờ i cả m ơ n đế n Quý Thầ y Cô trư ờ ng Đạ i
họ c Kinh tế Huế đã trang bị cho Tôi nhiề u kiế n thứ c quý báu trong thờ i gian qua.
Tôi xin chân thành gở i lờ i cả m ơ n PGS.TS Phan Thị Minh Lý, ngư ờ i hư ớ ng
dẫ n khoá họ c củ a luậ n văn đã tậ n tình hư ớ ng dẫ n Tôi hoàn thành luậ n văn này.
Sau cùng, Tôi xin chân thành cả m ơ n đế n nhữ ng ngư ờ i bạ n, nhữ ng đồ ng
nghiệ p và ngư ờ i thân đã tậ n tình hỗ trợ , góp ý và giúp đỡ Tôi trong suố t thờ i gian
họ c tậ p và nghiên cứ u.
Xin gở i lờ i cả m ơ n chân thành đế n tấ t cả mọ i ngư ờ i./.

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×