Tải bản đầy đủ

Phép thử so hàng thị hiếu (Ranking Test)

Phép thử so hàng thị hiếu (Ranking Test)


Preference Test
Phép thử so hàng thị hiếu - Ranking
Test
Mục đích phép thử
Nguyên tắc phép thử
Cách tiến hành phép thử
Mẫu thử
Người thử
Phiếu đánh giá
Xử lý số liệu
Kết luận


Mục đích phép thử
Xác định có hay không một sự
khác biệt về mức độ ưa thích tồn
tại giữa 3 hay nhiều sản phẩm.Nguyên tắc phép thử
Các mẫu xuất hiện đồng thời.
Người thử buộc đưa ra thứ hạng
từng mẫu (Chỉ được đồng hạng
mẫu tùy vào mục đích thí
nghiệm).


Mẫu thử
 Được mã hóa bằng 3 số tự nhiên
 Trật tự trình bày mẫu theo Phụ lục 1/
tr.92
 Số lượng mẫu thử phụ thuộc vào đặc
tính tự nhiên của mẫu và mục đích thí
nghiệm

Cách tiến hành phép thử
• Mẫu thử đơn giản (8~10 mẫu): bánh, kẹo,

nước giải khát,...
• Mẫu thử phức tạp (5~6 mẫu): cà phêđắng, nước mắm-mặn,....


Người thử
• Sử dụng sản phẩm (chưa qua huấn
luyện)
• Tối thiểu 60 người


PHIẾU HƯỚNG DẪN
Bạn được cung cấp 4 mẫu nước ngọt có gas
hương chanh. Mỗi mẫu được mã hóa bằng 3
chữ số. Hãy đánh giá các mẫu này theo trật
tự xếp sẵn và đặt chúng the trình tự sắp xếp
mức độ ưa thích tăng dần. Ghi nhận kết quả
của bạn vào phiếu trả lời.
Chú ý:
Thanh vị sạch miệng sau mỗi lần thử.
Không trao đổi trong quá trình thí nghiệm.


Mọi thắc mắc liên hệ thực nghiệm viên.

Phiếu đánh giá


PHIẾU TRẢ LỜI
Họ tên người thử:.........................ngày:............
Xếp hạng
Mã số mẫu
(không được xếp đồng hạng)

Hạng 1 = ít được ưa thích nhất
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4 = ưa thích nhất
Cám ơn Anh/Chị đã tham gia cảm quan!


Xử lý số liệu
Ftest =12/(j.p.(p+1)).(R12 +……+Rp2)
-3.j.(p+1)
• Trong đó : j là người thử
P là số sản phẩm
Ri là tổng hạng mẫu thử
(i=0,1,2, …..,p)


Trong trường hợp đồng hạng

F’test =F/ (1-{ E/[ j.p.(p2-1)]})
• Trong đó:
E =(n13 –n1 ) +(n23 –n2) +...+(nk3 –nk)
Với : n1 , n2 , n3 ,...,nk là số mẫu
được xếp đồng hạng trong một lần
đánh giá.


Kết luận
Có hay không sự khác biệt có ý nghĩa
về mức độ ưu tiên giữa các cặp mẫu
thử cụ thể, chúng thường được liệt kê
chi tiết. Thứ hạng của sản phẩm và
mức ý nghĩa của phép thử như =0.05
cũng phải được nhắc đến.


MẪU
THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM

Ranking Test


Xây dựng tình huống
Công ty sữa Vinamilk muốn biết
sản phẩm sữa tiệt trùng 180ml có
mức độ yêu thích thế nào trên thị
trường. Do đó công ty quyết định
thực hiện phép thử so hàng thị hiếu
để khảo sát mức độ ưa thích của
người tiêu dùng đối với 2 sản phẩm
sữa tiệt trùng khác trong danh sách
sản phẩm sữa hàng đầu trên thị


Nguyên tắc thực hiện phép thử
Các mẫu xuất hiện đồng thời, người thử
được yêu cầu được sắp xếp các mẫu theo
chiều mức độ ưa thích tăng dần. Đặc biệt,
người thử buộc phải đưa ra thứ hạng cho
từng mẫu thử, các mẫu không được xếp đồng
hạng với nhau.


Mẫu thử: 3 loại sữa tiệt trùng có
đường (hộp giấy - 180ml)
Hội đồng: có 60 người thử
(chia làm 4 lần thử, mỗi lần
thử có 15 người ).Người
thử là người sử dụng sản
phẩm và chưa qua huấn
huyện.
Công ty lấy mức độ ý nghĩa
5%


Phiếu chuẩn bị
Họ và tên:................................................................................
Giới tính:.................................................................................
Nghề nghiệp:...........................................................................
Địa chỉ liên hệ(sđt hoặc email):..............................................
Trong khoảng thời gian làm thí nghiệm từ ngày … đến
ngày …. Anh/chị có thể tham gia vào những thời gian nào
trong tuần (ghi rõ):....................................................................
Chú ý:
Có tinh thần hợp tác.
Không ăn các sản phẩm có vị mạnh, không hút thuốc
trước khi tiến hành thí nghiệm 2 giờ.
Đến phòng thí nghiệm đúng giờ.


PHIẾU TRẢ LỜI
Họ tên người thử:.........................ngày:............
Xếp hạng
Mã số mẫu
(không được xếp đồng hạng)

Hạng 1 = ít được ưa thích nhất
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4 = ưa thích nhất
Cám ơn Anh/Chị đã tham gia cảm quan!


Dựa vào xếp hạng của
người thử.
Chúng ta đưa ra kết luận
về mức độ ưa thích của
vinamilk trên thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×